TEN strijde tegen corona! Alles over wetgeving rondom corona

Meest gestelde vragen

Ik ben ondernemer of zelfstandige (zonder personeel)

Veel bedrijven in Nederland worden hard geraakt door het coronavirus. Hieronder hebben wij de meest gestelde corona vragen voor wat betreft de fiscale en economische maatregelen op een rij gezet. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Laatste update: 17 februari 2022

Een van de maatregelen van de Belastingdienst is de versoepeling van uitstel van betaling. Wat houdt het bijzonder uitstel van betaling van aanslagen in?

Update: Tot en met 31 maart 2022 kunt u nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Had u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen? En hebt u uw belastingschuld nog niet volledig betaald? Dan hoeft u niets te doen. Het bijzonder uitstel wordt automatisch verlengd.
Hebt u uw belastingschuld wel betaald? Dan moet u opnieuw bijzonder uitstel aanvragen

Ieder bedrijf dat in de problemen is gekomen kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vragen voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling. Voor dit uitstel is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) meer nodig.
Vanaf 1 april 2022 nieuwe betalingsverplichtingen
Alle belastingen waarvoor u op of ná 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. En ook belastingen waarvan de betaaldatum ligt op of ná 1 april 2022, moet u gewoon op tijd betalen.
Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invordering stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen en wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Waar en hoe moet ik een bijzonder uitstel van betaling van aanslagen indienen?

Direct bijzonder uitstel van betaling online aanvragen kan hier.
Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan ook per brief. U kunt deze richten aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Voor meer informatie over de maatregelen die de Belastingdienst treft verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

De Tozo is gestopt, Zzp’ers kunnen tot 1 april 2022 gebruik maken van de Bbz. Wat houdt de Bbz in?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt. Heeft u nu financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u tot 1 april 2022 makkelijker een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en u moet voldoen aan de tijdelijk versoepelde Bbz-voorwaarden.
Bbz kunt u hier aanvragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/tozo

Naast de economische maatregelen van de Belastingdienst, is het ook mogelijk om eerder btw terug te vragen bij oninbare debiteuren. Wanneer kan ik de btw eerder terugvragen?
U kunt de btw terugvragen indien u te maken krijgt met oninbare debiteuren. U moet zeker weten dat uw vordering (al dan niet gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Maar als eerder vaststaat dat de afnemer niet gaat betalen, (bijvoorbeeld door een faillissement), dan kunt u de btw al eerder terugvragen. Hebt u de niet-betaalde btw teruggevraagd van de Belastingdienst, maar betaalt uw afnemer alsnog, dan moet u de btw (weer) afdragen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijven?

Om gebruik te kunnen maken van de borgstellingsregeling gelden er inhoudelijke eisen. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de kredietwaardigheid en met eigenschappen van uw bedrijf, maar er zijn ook enkele algemene eisen. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken dient u eerst te voldoen aan de voorwaarden:

 • Uw bedrijf bestaat minimaal drie jaar. Voor starters zijn er andere regelingen;
 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers;
 • Uw omzet komt niet hoger uit dan €50 miljoen of uw balanstotaal is niet hoger dan €43 miljoen;
 • U hebt een MKB-bedrijf in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.
Vanaf wanneer is de verruiming van het borgstellingskrediet van kracht gegaan? En wat is de looptijd?

Update februari 2022: De borgstellingsregeling is verruimd tot en met 30 juni 2022. Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-C weer in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw financier.
Verruiming vanwege PFAS en stikstof niet verlengd
Omdat slechts beperkt gebruik is gemaakt van deze verruiming, is besloten deze niet te verlengen. Dit betekent dus dat u vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer kunt maken van BMKB-PFAS/stikstof.
Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wat houdt de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB in?

Update: Het kabinet heeft besloten om in het 1e kwartaal van 2022 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q1 2022 is voor ondernemers die in het 1e kwartaal van 2022 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van de referentiekwartalen.
Het is nog niet bekend wanneer TVL Q1 2022 opent. Het proces met de Europese Commissie is in gang gezet en TVL Q4 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan.
U kunt zich aanmelden voor een update.

Voor de TVL geldt dat de omzetdervingsgrens onveranderd blijft, maar er een nieuwe berekeningswijze wordt gehanteerd. Het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020. Hiermee wil het kabinet tegemoetkomen aan sectoren die met grote omzetverliezen te maken hebben gehad. Daarnaast kunnen ook sinds het eerste kwartaal van 2021 alle sectoren gebruik maken van de TVL; het loslaten van de SBI-codes wordt met een kwartaal verlengd. Tot slot wordt de evenementenbranchemodule ook voor het eerste kwartaal van 2021 opengesteld.

De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.
Om in aanmerking te komen voor de TVL dient uw bedrijf (in beginsel) op 30 juni 2020 te zijn ingeschreven bij de KVK, te beschikken over een SBI-code en tenminste één vestiging in Nederland te hebben. Daarnaast dient uw bedrijf minimaal 30 procent omzetverlies te hebben geleden in Q3 2021 (vergeleken met Q3 2019 of 2020). Ten slotte dienen de vaste lasten van uw bedrijf tenminste € 1.500 per kwartaal te bedragen. Indien uw bedrijf hieraan voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de vaste lasten tot een maximum van € 550.000 per kwartaal voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen.
Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ik of mijn leverancier kan de overeenkomst niet nakomen. Is een beroep op overmacht mogelijk door de coronacrisis?

Bij leveranties en dienstenovereenkomsten, moeten goederen en diensten volgens afspraak worden geleverd. Door de coronacrisis kan een leverancier door bijvoorbeeld transportproblemen mogelijk niet op tijd leveren. In commerciële contracten zijn vaak al afspraken gemaakt over een beroep op overmacht. Vaak is dan al omschreven, mogelijk in de algemene voorwaarden, wat als overmacht wordt gekwalificeerd. Deze afspraken in het contract of de algemene voorwaarden zijn leidend.

Zijn er geen afspraken gemaakt, dan geldt het Nederlands recht. Om een rechtsgeldig beroep te kunnen doen op overmacht, geldt dat er sprake moet zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis die ervoor zorgt dat de afspraken niet kunnen worden nagekomen. Concreet betekent dit dat de coronacrisis de oorzaak moet zijn van het niet kunnen leveren. Daarnaast mag het niet-nakomen van de afspraken niet toerekenbaar zijn aan de leverancier.

Komt u of uw leverancier een beroep op overmacht toe, dan is uw leverancier niet schadeplichtig tenzij de leverancier garanties heeft gesteld. De wederpartij kan de overeenkomst mogelijk wel ontbinden.

Wat kan ik doen om een faillissement te voorkomen?

Juist in deze tijden is het van belang om rekening te houden met een mogelijk faillissement van uw bedrijf of van één van uw contractpartijen. U kunt nu nog maatregelen nemen om de gevolgen van wanbetaling of andere risico’s te beperken. Denk hierbij aan:

 • Wie betaalt u wel en wie betaalt u niet bij krappe liquiditeit?
 • Welke risico’s loop ik bij het nemen van beslissingen als bestuurder?
 • Hoe wapen ik mij tegen niet betalende debiteuren?
 • Mag ik mijn betalingen opschorten?
 • Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?
 • In zulke gevallen is het altijd verstandig om te overleggen met een specialist om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Hoe vraag ik een faillissement van een debiteur aan?

Voor het aanvragen van een faillissement dient uw debiteur meerdere schulden onbetaald te laten. U kunt dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift kan, zo nodig, snel behandeld worden. U hebt daarvoor wel een advocaat nodig. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

U kunt dit doen door het indienen van een formulier eigen aangifte faillietverklaring bij de rechtbank. Op deze pagina van de rechtspraak vindt u dit formulier, en meer informatie over de procedure.

Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Loop ik risico om als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld in geval van faillissement van mijn bedrijf?

Ja, dat risico loopt u altijd. Een curator zal onderzoeken of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zorg er in ieder geval voor dat u hebt voldaan aan de boekhoudplicht en deponeer tijdig uw jaarrekeningen.

Wij ontvangen van klanten en relaties veel arbeidsrechtelijke vragen over corona. Hieronder geven wij antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Laatste update: 4 februari 2022

Hoe creëert u tijdens de coronacrisis een gezonde werkplek?

Als werkgever bent u op grond van de Arbowet verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. De continuïteit van de onderneming is gebaat bij een duidelijk beleid over een gezonde werkplek. In deze coronacrisis zijn er extra aandachtspunten voor de inrichting van de werkplek. Een goede werkgever volgt in de eerste plaats de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is er een tijdelijk artikel in het Arbobesluit opgenomen. Hierin is bepaald dat een werkgever om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te voorkomen, voldoende hygiënevoorzieningen in acht moet nemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan extra schoonmaak in en rondom de werkplek of het verstrekken van desinfecterende handgel. Verder dient u te zorgen voor het geven van voorlichting aan uw personeel over de bestrijding van corona op de werkvloer en moet u adequaat toezicht houden op de naleving van de coronamaatregelen.

Gelden deze verplichtingen ook voor de thuiswerkplek van uw werknemers?

Ook wanneer u beslist om werknemers thuis te laten werken, moet u zorgdragen voor goede werkomstandigheden. De werknemer moet bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een extra scherm of een goede bureaustoel te gebruiken. Het is raadzaam om voor de werknemers die thuiswerken een duidelijk thuiswerkbeleid of eventueel zelfs een thuiswerkovereenkomst te hanteren. Hierin kunnen onder andere afspraken worden gemaakt op welke manier en met welke middelen thuiswerken is toegestaan.

Kunt u uw werknemer verplichten om naar het werk te komen?

U heeft als werkgever een wettelijk instructierecht ten opzichte van uw personeel. Dit houdt onder andere in dat u uw werknemer de instructie kunt geven om naar het werk te komen en taken te verrichten die in lijn liggen met de taakomschrijving. Het advies vanuit RIVM of overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, betekent niet dat de werknemer het recht heeft om thuis te werken. Er moet echter wel sprake zijn van een veilige werkomgeving. De zorgplicht van u als werkgever op dit punt reikt ver. Indien een werknemer om gezondheidsredenen liever thuis blijft werken, raadpleeg dan een bedrijfsarts om te beoordelen of dit terecht is. Wanneer een werknemer vanwege quarantaineverplichtingen of een gesloten school of kinderopvang niet kan werken, zoek dan met elkaar naar oplossingen hiervoor. Er kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op calamiteitenverlof of er kunnen vakantiedagen worden opgenomen. Als een werknemer om onduidelijke redenen niet naar het werk wil komen, er geen redelijke grond voor is en het werk thuis niet naar behoren kan worden verricht, dan zou dat als werkweigering kunnen worden aangemerkt en zou een loonstop kunnen worden overwogen. Ga ook in een dergelijk geval eerst met elkaar in gesprek.

Kunt u als werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren als u vermoedt dat uw werknemer corona heeft?

De toegang tot de werkvloer kan door u niet worden geweigerd op basis van vermoedens. U kunt wel vragen, met het oog op de veiligheid van andere werknemers, of de betreffende werknemer zich wil laten onderzoeken door de bedrijfsarts. De werknemer is echter niet verplicht om daarop in te gaan, omdat hij zelfbeschikkingsrecht heeft. Om de veiligheid van de omgeving te garanderen, kunt u natuurlijk in overleg afspreken dat de werknemer tijdelijk vanuit huis werkt. Vertoont de werknemer duidelijke symptomen van corona, dan mag u de werknemer de toegang tot het werk wel weigeren, zeker als er nauw wordt samengewerkt met collega’s en er dus een groot besmettingsrisico is. Kan een werknemer het werk vanuit huis verrichten, dan is dat de beste oplossing. Lukt dat niet, dan zal de werknemer zich ziek dienen te melden en zou een bedrijfsarts kunnen worden geraadpleegd.

Door het coronavirus kunt u niet op tijd gegevens verzamelen voor de WIA-aanvraag van uw werknemer. Is uitstel mogelijk?

Het is niet mogelijk om de WIA-aanvraag uit te stellen. Indien u de aanvraag niet op tijd doet, kan het UWV u verplichten om langer het loon van de werknemer door te betalen. De aanvraagtermijn kan niet worden aangepast, omdat deze termijn wettelijk is vastgelegd. Als u vanwege corona echter nog niet alle gegevens beschikbaar heeft, dan is het mogelijk een aanvraag te doen met minder gegevens. Het UWV kan dan contact met u opnemen met het verzoek later alsnog nadere gegevens aan te leveren.

De werknemer wil goedgekeurd verlof intrekken. Moet u daar als werkgever aan meewerken?

Wordt een eerder geplande vakantie van de werknemer geannuleerd, dan zal de werknemer mogelijk zijn verlofaanvraag willen intrekken. Een geannuleerde vakantie vormt echter niet automatisch een reden om het aangevraagde verlof terug te draaien. De reden voor een verlofaanvraag, bijvoorbeeld een geplande vakantie, heeft in dit kader namelijk weinig betekenis en is niet van invloed op het al dan niet verlenen van goedkeuring. Dat betekent ook dat wanneer de reden voor een verlofaanvraag wegvalt, u niet verplicht bent mee te werken aan het intrekken van een verlofaanvraag.

U wilt als werkgever goedgekeurd verlof intrekken. Moet de werknemer daaraan meewerken?

U heeft de bevoegdheid om uw goedkeuring in te trekken indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die zodanig zwaarwichtige redenen opleveren dan niet kan worden vastgehouden aan de eerdere goedkeuring. Daar is niet zomaar sprake van, maar zou aan de orde kunnen zijn als u tijdens deze coronacrisis een enorme toename van werk heeft. Van u wordt in dat geval verwacht dat de werknemer een alternatief verlof krijgt en dat eventuele (annulerings-)kosten van geplande vakanties/reizen worden vergoed.

Moet u het vakantiegeld op de gebruikelijke wijze uitbetalen?

Naast verlofaanvragen speelt bij veel ondernemingen ook de vraag of zij het vakantiegeld op de gebruikelijke wijze moeten betalen aan werknemers. Op basis van artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een werknemer uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van vakantiegeld. Veel cao’s en arbeidsovereenkomsten bevatten echter de bepaling dat uitbetaling van vakantiegeld in mei moet plaatsvinden. In beginsel moet vakantiegeld conform de overeenkomst, cao of wet worden uitbetaald. Dus ook tijdens de coronacrisis. Dat is ook niet heel vreemd; vakantiegeld is immers uitgesteld loon waar werknemers recht op hebben.

Door middel van een schriftelijke overeenkomst met uw werknemer kunnen andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld een latere betaling van vakantiegeld. Van belang is wel dat u verplicht bent om minimaal eenmaal per kalenderjaar tot uitkering over te gaan.

Geldt dit ook voor bonussen en winstuitkeringen?

Of eerder toegezegde bonussen en/of winstuitkeringen al dan niet moeten worden uitbetaald, is afhankelijk van hetgeen daarover is afgesproken. De contractuele afspraken zijn immers leidend en in beginsel bindend. Wanneer beredeneerd wordt dat de bonussen en/of winstuitkeringen uitgesteld loon betreffen, dan heeft de werknemer daar in beginsel recht op.

Ook hier geldt dat overleg met de werknemer altijd mogelijk is. Wanneer uw onderneming in liquiditeitsproblemen komt door een bonus- en/of winstuitkering dan is de werknemer wellicht bereid afstand te doen van zijn aanspraak of bereid om de uitbetaling onder andere voorwaarden te accepteren. Leg de werknemer in zo’n geval goed uit dat het voortbestaan van de onderneming ook in het belang van de werknemer en het behoud van zijn dienstverband is.

Kan ik als werkgever (erkend referent) mijn werknemer (een kennismigrant) minder uren laten werken of onbetaald verlof laten opnemen, om loonkosten te besparen?

Een kennismigrant moet voldoen aan een bepaald maandelijks salariscriterium. Dit criterium geldt nog steeds. Wanneer een erkend referent werkgever minder loon gaat uitbetalen, waardoor het loon onder het normbedrag uitkomt, dan kan dit gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning van de werknemer. Deze kan worden ingetrokken. De werkgever behoort de IND binnen vier weken te informeren over verlaging van loon of ontslag en de werkgever moet zijn werknemer op de gevolgen wijzen. Neem deze situaties ook op in uw administratie.

Kan mijn werknemer naar Nederland komen?

In navolging van de Nederlandse regering heeft de IND een update uitgebracht over de dienstverlening. De IND-loketten en de Nederlandse consulaire posten in het buitenland zijn weer open, met hooguit de verplichting vooraf een afspraak te maken.

Is het toegestaan op de werknemer verplichte ADV-uren te laten opnemen?

Een werkgever kan een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Op basis van rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet er altijd gekeken worden naar welke schriftelijke afspraken er over ADV-uren zijn gemaakt. Als schriftelijk is afgesproken dat de werkgever kan bepalen wanneer de werknemer ADV-uren moet opnemen, dan dient de werknemer daar in beginsel gehoor aan te geven.

Hoe zit het met de loondoorbetaling bij oproepkrachten als er geen werk is?

Een oproepkracht heeft geen vaste uren afgesproken met de werkgever en krijgt in principe alleen de gewerkte uren betaald. Het is ook mogelijk dat er wel een afspraak voor vaste uren is gemaakt, maar dat in het contract een ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht’ is opgenomen. In de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kunt u de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten. Dat betekent dat als er geen werk is, deze werknemer ook geen loon krijgt. Na zes maanden is deze uitsluiting niet meer mogelijk en heeft de werknemer recht op loon ter hoogte van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden.

Ook een min-max contract is een oproepcontract. Hiervoor geldt dat de werknemer tenminste recht heeft op doorbetaling van het minimum aantal uren dat met de werkgever is afgesproken. Is er sprake van een vast aantal uren per periode (week, maand, kwartaal, jaar) zonder uitsluiting van de doorbetalingsplicht van de werkgever? Dan moet de werkgever de overeengekomen uren doorbetalen.

Een werkgever hoeft oproepkrachten in principe niet op te roepen als er geen werk is en in dat geval dus ook geen loon te betalen. Dit kan echter ook anders zijn. Zo is er het zogenaamde rechtsvermoeden. Als een oproepkracht in een periode van ten minste drie maanden steeds minimaal een bepaald aantal uren heeft gewerkt, dan kan de oproepkracht na die periode aanspraak maken op minimaal dat aantal uren. Als er op dat moment geen werk is, dan kunnen zowel werkgever als werknemer daar eigenlijk niets aan doen. De vraag is vervolgens voor wiens rekening en risico dit moet komen. Op grond van de rechtspraak moeten in dat geval de wederzijdse belangen worden afgewogen, waarbij een belangrijk aspect is of de werkgever in aanmerking komt voor loonsteun (NOW). Als dat het geval is, dan acht de rechter het redelijk dat de werkgever het loon moet doorbetalen aan werknemer, omdat hij daar toch deels voor wordt gecompenseerd door het UWV. Het is nog onduidelijk wat de uitkomst is, als de werkgever niet in aanmerking komt voor NOW. Aangezien werknemers over het algemeen worden beschermd in het Nederlandse arbeidsrecht, lijkt de kans groot dat de belangenafweging ook dan in het voordeel van de werknemer uitpakt en er dus aanspraak bestaat op loon.

Hoe moet ik de overeenkomst met het detacheringsbureau nakomen indien ik niet genoeg werk heb?

Als materiële werkgever (het bedrijf waar het personeel feitelijk de werkzaamheden verricht), heeft u een contract met het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau is de formele werkgever, het personeel is in dienst bij het bureau. Dat betekent dat de overeenkomst met het detacheringsbureau in principe gewoon moet worden nagekomen en dus het aantal uren moeten worden afgenomen. Wellicht zijn er in het contract bijzondere afspraken gemaakt en is overleg mogelijk om af te wijken van het contract in deze bijzondere situatie. Dit is echter afhankelijk van het contract.

In onze sector reizen medewerkers met elkaar in één voertuig naar de werklocatie. Welke regels gelden tijdens dit reizen?

De basisafspraak is dat u altijd 1,5 meter afstand houdt van diegenen die niet tot uw huishouden behoren (dus geen gezinsleden of huisgenoten zijn). Het is onverstandig om met een collega in één werkbus te zitten. Overweeg daarom andere opties, bijvoorbeeld allemaal in een aparte auto, één met de werkbus en de anderen met een scooter. Of met een (elektrische) fiets? Houd te allen tijde de laatste wet- en regelgeving in de gaten ten aanzien van de vraag met hoeveel personen werknemers in een auto/(werk)bus mogen zitten, welke overige maatregelen daartoe gelden en welke sancties aan overtreding gekoppeld zijn. Op dit moment kunnen ondernemingen boetes worden opgelegd van maximaal € 4.350,-

Kan ik als werkgever een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld als mijn opdrachtgevers dit als verplichting gaan hanteren?

Het korte antwoord is nee, werkgevers kunnen werknemers niet verplichten tot vaccineren. Dit is in strijd met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de werknemer. Een werknemer mag zelf bepalen of hij zich laat vaccineren. Een werkgever kan daaraan geen sancties verbinden, zoals bijvoorbeeld een loonstaking of ontslag, want dat zou betekenen dat een werknemer niet “vrij” is.
Je mag als werkgever niet controleren of een werknemer gevaccineerd is. De berichten over het antwoord op de vraag of je als werkgever mag vragen of een werknemer gevaccineerd is, verschillen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat je een werknemer niet mag vragen of hij of zij gevaccineerd is. Wat het antwoord ook is: een werknemer hoeft in elk geval geen antwoord te geven als een werkgever dit toch vraagt. Je hebt als werkgever geen mogelijkheden om een antwoord af te dwingen op de vraag of een werknemer gevaccineerd is. Je mag ook niet registeren of een werknemer wel of niet gevaccineerd is.

Mijn opdrachtgevers vragen om een vaccinatiebewijs van mijn werknemers, mag dat?

Instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen voor toegang tot hun voorzieningen en diensten. Dit mag echter niet leiden tot uitsluiting, discriminatie, ongelijke behandeling of schending van privacyregels. Ook moeten de private partijen met zo’n maatregel belangen afwegen. Partijen die hierom vragen moeten kunnen bewijzen dat:

 • een vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel heeft;
 • het cruciaal is om dat doel te bereiken;
 • de voordelen de nadelen ontstijgen;
 • er geen andere manier is om dat doel te bereiken.

Wanneer een vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel heeft, is nog niet duidelijk. De Gezondheidsraad laat weten dat het kabinet dat in wetgeving kan vastleggen of dat brancheorganisaties hierover kunnen waken. Daarbij is de Gezondheidsraad van mening dat een vaccinatieplicht juridisch mogelijk is. Wel moet het kabinet een strenge afweging maken tussen enerzijds het belang van de volksgezondheid en anderzijds de keuzevrijheid van werknemers.

Moet ik de werknemer die geen vaccinatiebewijs kan overleggen herplaatsen?

Als een werknemer op een werkplek werkt waar een vaccinatiebewijs een vereiste is om het werk te mogen verrichten (wat op dit moment op niet veel werkplekken het geval lijkt te zijn, mede omdat dit juridisch lastig ligt), dan zou onderstaand stappenplan kunnen gelden.

 1. Eerst moet gekeken worden of andere beschermende maatregelen kunnen worden genomen (met een gelijkwaardig beschermingsniveau). Denk hierbij aan het dragen van beschermende kleding.
 2. Is dit niet mogelijk, dan moet de werkgever proberen om de werknemer in te zetten op andere, passende werkzaamheden.
 3. Is dat ook niet mogelijk, dan kan de werkgever onder omstandigheden overgaan tot loonstaking en mogelijk daarna zelfs tot ontslag. De werkgever moet de loonstaking of het ontslag goed onderbouwen. Hij moet dus laten zien dat:
 • er geen andere beschermingsmaatregelen mogelijk zijn;
 • er geen ander passend werk is / herplaatsen niet mogelijk is;
 • vaccineren noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

De uitspraak van de Hoge Raad waar deze ‘richtlijnen’ uit volgen, dateert uit 2015. In deze casus wilde een brandwacht geen loodkeuring ondergaan. De keuring was noodzakelijk om op locatie met loodhoudend materiaal te werken. De brandwacht had geen (medische) reden aangegeven om de keuring te weigeren. Het lijkt erop dat deze uitspraak toepasbaar is op het weigeren van een vaccinatie tegen corona, maar het is afwachten hoe rechters hier tegenaan kijken.

Mag ik in de vacaturetekst opnemen dat een vaccinatie een voorwaarde is voor de functie?

Onder enig voorbehoud denken wij dat je dit kunt opnemen in een vacaturetekst. Tegelijkertijd vragen we ons af wat je eraan hebt: een sollicitant hoeft immers niet te antwoorden op de vraag of hij gevaccineerd is. Het is ook niet toegestaan om een sollicitant af te wijzen om de enkele reden dat deze zich niet wil laten vaccineren tegen corona. De sollicitant heeft recht op bescherming van de lichamelijke integriteit. Dit betekent dat hij zelf mag kiezen of hij zich laat vaccineren. Het is in strijd met gelijke behandeling wetgeving om een sollicitant om die enkele reden af te wijzen. Het is wel mogelijk om dit bij een aanstellingskeuring te laten onderzoeken, mits voor de betreffende functie aanstellingskeuringen wettelijk zijn toegestaan. Dat zijn er dan weer niet zoveel.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een werkgever zelf niet mag vragen en/of registreren of een werknemer/sollicitant gevaccineerd is. Daarvoor moet de bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts die een aanstellingskeuring uitvoert, kan vervolgens niet aan de werkgever laten weten of een sollicitant wel of niet gevaccineerd is. De arts kan alleen aangegeven of iemand gezond is om de functie uit te oefenen. Mogelijk verandert de Autoriteit Persoonsgegevens haar standpunt nog op dit punt.

Mijn werknemer weigert samen te werken met een collega omdat hij vermoedt dat deze collega niet is gevaccineerd. Waar ben ik als werkgever toe verplicht?

In het kader van goed werkgeverschap dien je als werkgever beschermingsmaatregelen te treffen om werknemers te beschermen tegen besmetting met corona. Denk aan het plaatsen van spatschermen, het aanbrengen van looproutes en het verplichten van werknemers om op de werkvloer een mondkapje te dragen. Het is niet zo dat je er als werkgever voor moet zorgen dat alle werknemers gevaccineerd zijn (om je werknemers te beschermen). Je kunt en hoeft de bedrijfsvoering niet aan te passen als werknemers aangeven dat zij niet willen werken met een collega van wie zij (denken te) weten dat deze niet gevaccineerd is. Als werknemers vervolgens weigeren om te werken met een collega van wie zij vermoeden dat deze niet gevaccineerd is, brengt goed werkgeverschap met zich dat je het beste in gesprek kunt gaan (hoor en wederhoor en wijzen op sancties). Je kunt dan aangeven dat als de werknemer zelf wel gevaccineerd is, deze minder risico loopt en uitleggen dat de werknemer wel zal moeten samenwerken. Mocht deze werknemer nog steeds weigeren om samen te werken, dan is het mogelijk om, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maatregelen te treffen in verband met werkweigering, zoals het opschorten van loonbetaling of in het uiterste geval, het geven van ontslag.

Mag ik mijn werknemers verplichten om zich te testen voorafgaand aan de werkdag?

Het verplichten van werknemers om zich te laten testen voorafgaand aan de werkdag en u als werkgever op de hoogte te brengen van de uitslag, levert een schending op van de privacy en de lichamelijke integriteit van werknemers. Anderzijds kan een testverplichting wel nodig zijn voor de zorgplicht van de werkgever om een veilige werkomgeving aan te bieden.
Of het verplicht testen toelaatbaar is, hangt dus af van de omstandigheden van het geval. De werkgever moet voor haar verplichting tot het aanbieden van een veilige werkomgeving zoeken naar de minst verstrekkende maatregel. Te denken valt aan minimale afspraken als afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen, spatschermen plaatsen et cetera. Is dit alles niet mogelijk en moeten werknemers voortdurend binnen 1,5 meter afstand met elkaar samenwerken, dan kan het onder omstandigheden toelaatbaar zijn om werknemers te verplichten tot het uitvoeren van testen met het mededelen van de uitslag. Er kan daarbij nog afgewogen worden of dagelijks getest moet worden of bijvoorbeeld wekelijks. Recent oordeelde een rechter in een uitspraak over een professioneel danser van een dansgezelschap die weigerde zich te laten testen, dat de werknemer in dat geval zijn aanspraak op loon verloor.

Privacy is en blijft belangrijk, ook in tijden van crisis. Nieuwe vragen en ontwikkelingen door de coronacrisis kunnen aanleiding geven om de privacyregels aan te scherpen of in de praktijk anders in te vullen. Hoe gaat u om met privacy tijdens de coronacrisis? Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100

Mag telecomdata ‘zomaar’ worden gebruikt in de strijd tegen corona?

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is het gebruiken van locatiegegevens om de overheid te helpen in de strijd tegen het coronavirus in beginsel niet toegestaan. Deze gegevens kunnen namelijk niet geanonimiseerd worden. Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen een aantal mogelijke grondslagen voor verwerking van deze gegevens, een daarvan is toestemming van alle betrokkenen. Dat is in dit geval te omslachtig. Om de locatiegegevens toch te mogen gebruiken, is dus een wettelijke regeling vereist.
Dit kan door middel van een spoedwet. De AP zegt hierover: ‘We moeten voorkomen dat we nu ons recht op privacy overboord gooien. Dat we nu een surveillancemaatschappij optuigen waar we dan na de coronacrisis mee zitten opgescheept. Daarom is de controle van ons parlement ook zo belangrijk. We leven in een net, democratisch land. Dat geldt juist óók in crisistijd.’

Mag ik mijn medewerkers controleren op corona? Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te meten.

Kort gezegd: nee. De hoofdregel is dat een werkgever geen medische gegevens van zijn personeel mag verwerken, ook niet als het personeel de werkgever zelf informeert over zijn gezondheid. Ook tijdens de coronacrisis geldt dat een werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van personeel en dus ook geen test mag afnemen ter controle. Wat wel mogelijk is, is dat een (bedrijfs-)arts personeel test op corona.
Onder de huidige, bijzondere omstandigheden mag de werkgever zijn personeel bij verkoudheids- en griepverschijnselen wel naar huis sturen.

Wat moet ik doen bij verdachte e-mail over corona?

Het is bekend dat cybercriminelen gebruikmaken van de coronacrisis door phishingmails te versturen. Dat zijn nepmails met bijvoorbeeld informatie over het coronavirus. Krijgt u zo’n e-mail binnen? Klik er niet op, meld het bij uw ICT-afdeling, blokkeer de afzender en verwijder de e-mail.

Hoe creëer ik een veilige thuiswerkplek voor mijn medewerkers?

U doet er verstandig aan om uw medewerkers van een duidelijk thuiswerkbeleid te voorzien waarin bijvoorbeeld de volgende voorschriften zijn opgenomen:
log waar mogelijk in op de server van de organisatie;
sla documenten bij voorkeur op de server zelf op, en gebruik anders een versleutelde usb-stick;
gebruik bij voorkeur de telefoon of beveiligde versies van (video)chatdiensten, en onderzoek de privacy risico’s van bepaalde software;
maak gebruik van een veilige wifi verbinding.

Moet ik meewerken aan medische onderzoek op een vliegveld of bij een grenscontrole?

U bent niet verplicht om mee te werken aan een medisch onderzoek. In artikel 11 van de Grondwet is het zelfbeschikkingsrecht neergelegd. Zonder goede gronden of redenen hoeft u niet zomaar mee te weren aan medisch onderzoek. Weigert u een dergelijk onderzoek, dan kan het gevolg zijn dat u in tijdelijke quarantaine wordt geplaatst. De Officier van Justitie kan een verzoek tot medewerking indienen bij de rechter. In dat geval zal een rechter oordelen over de vraag of u verplicht onderzocht mag worden of niet.

Wat als u door minder inkomen (tijdelijk) de alimentatie niet meer kunt betalen? Of misschien ontstaan er door het coronavirus problemen omtrent de omgangsregeling. Antwoorden op deze vragen en meer zetten wij hieronder voor u op een rij. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100

Laatst update: 17 februari 2022

Wat kan ik doen als het inkomen minder wordt als gevolg van allerlei maatregelen in het kader van corona, terwijl er een verplichting is om kinder- en/of partneralimentatie te betalen?

In principe geldt dat als er een uitspraak is van de rechtbank waarin alimentatie is vastgesteld deze nagekomen dient te worden. Als er niet wordt betaald, kunnen er incassomaatregelen volgen. Om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet, adviseren wij u in gesprek te gaan met uw ex-partner wanneer u niet langer in staat bent de alimentatie te betalen doordat uw inkomen is verminderd. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om de alimentatie aan te passen. In spoedeisende gevallen kan een beroep worden gedaan op de voorzieningenrechter. Dan wordt de procedure sneller gevoerd en weet u sneller waar u aan toe bent. Inmiddels zijn al verschillende adviezen gegeven hoe hiermee om te gaan. Qua rechtspraak is nog niet veel bekend, maar desgewenst kunnen wij u helpen en adviseren.

Voor meer informatie over deze vraag verwijzen wij u naar het artikel “Geen inkomen door corona, wel alimentatie.”

Waar is het bedrag dat ik aan alimentatie moet betalen op gebaseerd?

De hoogte van de alimentatie is gebaseerd op behoefte (afgemeten aan de welstand/besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk) en de draagkracht (wat kan er überhaupt betaald worden nadat alle vaste lasten zijn voldaan). Er wordt altijd voor iedereen persoonlijk maatwerk geleverd met de te maken alimentatieberekeningen.

Als uw draagkracht vermindert omdat uw inkomen daalt, kan het zijn dat u niet langer in staat bent het op het hogere inkomen en draagkracht gebaseerde bedrag te betalen. Dit is ook te lezen in het artikel “Hoeveel alimentatie moet ik voor de kinderen en/of mijn ex-partner betalen?

Ook omgangsregelingen kunnen onder druk komen te staan door het coronavirus. Wat kan ik doen als mijn ex-partner mijn kind(eren) niet laat zien?

Het blijft belangrijk dat ouders ook in deze situatie zich zoveel mogelijk houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. Probeer flexibel met de situatie om te gaan, ook al is het nog zo moeilijk. Deze wereldcrisis is voor niemand gemakkelijk.

Het is in ieders belang om het samen goed te regelen, zodat beide partijen overeind kunnen blijven. Als u er onderling niet uitkomt, dan is mediation een manier om geschillen snel en goed met elkaar op te lossen. Mocht u er ook dan samen echt niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een spoedprocedure bij de rechtbank aan te vragen waarin wordt gevraagd te bepalen dat de ex-partner een boete dient te betalen wanneer de overeengekomen zorg (en contactregeling) niet wordt nagekomen. Er wordt hierbij sterk naar de persoonlijke omstandigheden gekeken.

Hoe kan ik er met de andere ouder voor zorgen dat omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar blijft?
 • Blijf met elkaar in gesprek en probeer er samen zo goed mogelijk uit te komen.
 • Wees eerlijk over eventuele blootstellingen aan het coronavirus en overleg samen wat u kunt doen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden.
 • Blijf kalm voor de kinderen.
 • Maak een duidelijke planning voor de dag.
 • Toon begrip voor elkaars situatie. Ook als deze crisis leidt tot bijvoorbeeld problemen rondom het betalen of ontvangen van alimentatie.
 • Geef mee. Als u als ouders samen bedenkt wat het beste is voor de kinderen, kan dit ervoor zorgen dat u dichter bij elkaar komt te staan.
Ik wil scheiden, kan dat nu wel?

Jazeker, wij blijven er alles aan doen cliënten in deze periode van dienst te zijn. Er volgt altijd een intakegesprek soms nog telefonisch of via beeldbellen, maar veelal weer fysiek. Ook mediation kan fysiek of via beeldbellen plaatsvinden. Bij de rechtbanken gaan de zittingen al geruime tijd weer door, fysiek of via Skype. Corona levert voor wat betreft doorlooptijden in procedures geen vertraging meer op en echtscheidingen worden binnen de reguliere termijnen uitgesproken.

Voor vastgoedeigenaren en voor huurders met bijvoorbeeld winkelruimte zijn onzekere tijden aangebroken. Een aantal grote huurders heeft al aangekondigd om huur op te schorten, en een enkeling dreigt zelfs met faillissement. Ook als u vastgoed verkoopt of koopt, doet u er verstandig aan om extra voorwaarden te bedingen. Onderstaand leest u het antwoord op een aantal veelgestelde vastgoed vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail: [email protected]. Liever iemand spreken, bel dan met Anouk Kolk of Matthijs Gorgels: 073-7600100.

Laatste update: 17 februari 2022

Mag ik als huurder mijn huur opschorten?

Nee, dat mag niet zomaar. Heeft u een ROZ-contract, dan staat er in de Algemene Bepalingen zelfs een verbod tot opschorting of verrekening. Als u dit verbod overtreedt, dan kan de verhuurder een boete eisen, of zelfs ontbinding van het contract. U dient dus altijd in overleg te treden met de verhuurder, want deze dient medewerking te verlenen. Leg gemaakte afspraken altijd goed vast.

Meer informatie kunt u vinden in het artikel “Huren in de coronacrisis, wat mag wel en niet?

Moet ik als verhuurder aan een verzoek om opschorting of kwijtschelding meewerken?

Nee, dat hoeft niet. Hoofdregel is: contract is contract. Maar inmiddels heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet kunnen exploiteren van het gehuurde als gevolg van coronamaatregelen een onvoorziene omstandigheid is. Dit heeft tot gevolg dat de rechter onder voorwaarden de huurovereenkomst kan aanpassen, door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak een rekenmodel gegeven dat een handvat biedt voor de berekening van de huurprijsvermindering. Het is daarom verstandig om in onderling overleg te treden om de huurprijs aan te passen op basis van het rekenmodel van de Hoge Raad.

Het uitgangspunt van het rekenmodel is dat het nadeel veroorzaakt door de coronacrisis niet in de risicosfeer van de huurder en niet in die van de verhuurder valt. De verstoring van de waardeverhouding die de crisis met zich brengt, wordt daarom het beste ondervangen door dit nadeel gelijk te verdelen tussen de huurder en de verhuurder. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de compensatie die de overheid aan de huurder in de vorm van de TVL heeft verstrekt.

De uitspraak leest u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1974

De redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat op grond van omstandigheden gelegen in bijvoorbeeld de hoedanigheid van een huurder of verhuurder of de financiële positie van een van de partijen, wordt afgeweken van het rekenmodel.

Hoe ziet het rekenmodel huurprijsvermindering eruit?

Als het verdelen van het nadeel gerechtvaardigd wordt bevonden, kan de vermindering van de huurprijs berekend worden overeenkomstig de zogenoemde vastelastenmethode. De toepassing daarvan resulteert in een percentage waarmee de contractueel verschuldigde huurprijs wordt verminderd. Voor de hand ligt om de huurprijsvermindering te berekenen per termijn waarover de huurprijs is verschuldigd.

De vastelastenmethode kent de volgende stappen ter berekening van de huurprijsvermindering.

a. De overeengekomen huurprijs wordt uitgedrukt in een percentage van het totaalbedrag aan vaste lasten.

b. Het met dat percentage overeenstemmende deel van de TVL waarop de huurder aanspraak kan maken, wordt afgetrokken van het bedrag van de overeengekomen huurprijs.

c. De procentuele omzetvermindering wordt vastgesteld door de omzet in de periode waarover de huurprijsvermindering berekend wordt (hierna: de lagere omzet) te vergelijken met de omzet in een vergelijkbaar tijdvak voorafgaand aan de coronapandemie (hierna: de referentieomzet) volgens de formule: 100% – (100% x (de lagere omzet: de referentieomzet)).

d. Het met de verstoring van de waardeverhouding samenhangende nadeel wordt gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder (ieder 50% van het nadeel), tenzij uit de in art. 6:258 lid 1 BW bedoelde redelijkheid en billijkheid een andere verdeling volgt.

Het bedrag van de huurkorting kan vervolgens worden berekend volgens de formule: (overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%.

Uitgewerkt aan de hand van fictieve bedragen, waarbij de huurprijs € 4.500, de vaste lasten € 25.000, de TVL € 10.000, de behaalde lagere omzet € 20.000 en de referentieomzet € 100.000 bedragen, ziet de berekening er als volgt uit.

a. Eerst wordt bepaald welk percentage van de vaste lasten is gemoeid met betaling van de overeengekomen huurprijs (100% x (€ 4.500 : € 25.000) = 18%).

b. Omdat de huurder aanspraak kan maken op TVL, wordt op het bedrag van de overeengekomen huurprijs 18% van de TVL van € 10.000 (= € 1.800) in mindering gebracht.

c. Vervolgens wordt het percentage van de omzetdaling berekend (100% – (100% x (€ 20.000 : € 100.000)) = 80%), en wordt aan de hand van dit percentage vastgesteld welk deel van de na stap b resterende huur wordt gerelateerd aan de omzetdaling.

d. Ten slotte wordt het met de verstoring van de waardeverhouding samenhangende nadeel gelijk verdeeld over de verhuurder en de huurder (ieder 50% van het nadeel).

Een en ander resulteert in dit voorbeeld in de volgende huurprijsvermindering: (€ 4.500 – € 1.800) x 80% x 50% = € 1.080, derhalve 24% van de overeengekomen huurprijs.

Moet ik bij de aankoop van vastgoed extra rekening houden met het corona-virus?

Het kabinet heeft op 15 februari 2022 bekend gemaakt dat onze maatschappij in 3 stappen weer opengaat. Toch leert de ervaring dat dit zo weer kan veranderen. In een koopovereenkomst gaat u vergaande verplichtingen aan. Het is daarom nog altijd verstandig om na te denken over eventuele “corona-voorwaarden”.
Omdat in de koopovereenkomst een verplichting tot levering staat voor partijen, is het verstandig om in deze tijd een opschortende ‘corona-voorwaarde’ op te nemen. Dat is voor het geval de levering vanwege een ‘lockdown’ of andere maatregelen die inspectie en levering verhinderen, niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip. Ook doet u er verstandig aan om in de financieringsaanvraag op te nemen dat deze verlengd kan worden als dat vanwege overheidsmaatregelen nodig is. Daar is uiteraard ook weer medewerking van de bank voor nodig.

Voor meer informatie over de aankoop van een woning ten tijde van de coronacrisis klikt u hier. In dit artikel is onder andere te lezen waar u op moet letten bij de aankoop van een woning en geeft Anouk Kolk, juriste vastgoedrecht bij TEN Advocaten, praktische tips.

Gevolgen van COVID-19 voor uw schuldsaneringstraject.

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor uw Wsnp. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor wat betreft schuldsaneringstraject ten tijde van corona op een rij gezet. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Graag willen wij u attent maken op de gevolgen van de compensatie van de kosten voor kinderopvang. Als u van de overheid een uitkering ontvangt omdat u de facturen voor de kinderopvang heeft betaald, maar geen kinderopvang heeft kunnen gebruiken, krijgt u automatisch een bedrag terug van de overheid: de compensatie. Deze compensatie is gelijk aan het verschil tussen de kosten van de kinderopvang de kinderopvangtoeslag (de eigen bijdrage). Als u deze compensatie ontvangt, is het belangrijk dat u deze direct overmaakt naar de voor u geopende boedelrekening. De eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht, wordt tijdens de Wsnp namelijk gecorrigeerd via uw vrij te laten bedrag.

Ik ontvang een compensatie van de kinderopvangkosten. Moet ik deze afdragen aan de boedel?

Ja, u moet deze afdragen. Door de compensatieregeling wordt de eigen bijdrage die u betaalt voor de kinderopvang terugbetaald. Deze eigen bijdrage wordt echter ook gecorrigeerd in uw vrij te laten bedrag. Feitelijk betaalt de boedel de eigen bijdrage en daarom komt de compensatie ook toe aan de boedel. Om voor de compensatie in aanmerking te komen is het van belang dat u de facturen van de kinderopvang blijft doorbetalen. Dit zorgt er ook voor dat het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan.

Ik verlies mijn baan door de coronacrisis. Heeft dit gevolgen voor mijn Wsnp?

Nee, dit heeft niet direct gevolgen voor uw Wsnp. Het is wel belangrijk dat u dit direct meldt bij de bewindvoerder én dat u zich meldt bij het UWV voor een WW-uitkering of – als u geen recht heeft op WW – bij de gemeente voor een uitkering op grond van de participatiewet. U dient direct te starten met zoeken naar een andere baan. De sollicitatieplicht gaat weer gelden. Als u niet meer precies weet wat de regels zijn, vraagt u dit dan even na bij de bewindvoerder.

Ik word ontslagen en ontvang een transitievergoeding. Moet ik deze afdragen?

Ja, de transitievergoeding moet u afdragen aan de boedel. Dit is een vorm van inkomen en daarvoor geldt geen uitzondering.

Ik word door mijn werkgever minder ingezet door de coronacrisis. Wat kan ik doen om financiële problemen te voorkomen?

Wanneer u onvoldoende wordt ingezet en uw inkomen hierdoor daalt, kunt u een aanvulling op uw inkomen aanvragen. U kunt eerst nagaan of u voor een (aanvullende) WW in aanmerking komt. Heeft u daar geen recht op? Dan kunt u zich wenden tot de gemeente voor een aanvulling op grond van de participatiewet. Houd u de bewindvoerder altijd op de hoogte en meldt het zodra u voor problemen vreest.

Ik kan niet voldoende uren werken door de coronacrisis. Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Wanneer u minder dan 36 uur werkt en u niet bent ontheven van de sollicitatieplicht, moet u solliciteren. Dat zal in deze periode niet makkelijk zijn, maar dat is geen reden om niet te hoeven solliciteren. U dient zich dus in te spannen om een fulltime baan te vinden.

Hieronder beantwoorden wij graag nog wat algemene vragen voor u. Hoe het nu zit met de geplande zitting in uw zaak? Is uw zaak urgent of niet? Of misschien wacht u wel op een vonnis en wilt u graag weten of deze uitspraak er nu komt.
Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Is TEN advocaten geopend?

Ja, wij zijn gewoon aan het werk. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij al grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen. Wij zijn per mail en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding plaatsvinden. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Ik heb een advocaat nodig, kan dat?

Jazeker. Ook in deze tijden doen wij ons uiterste best u van dienst te zijn. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij al grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen. Wij zijn per mail en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding worden gevoerd. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Gaat mijn zitting door?

Sluiting van de rechtbanken en hoven voor niet-urgente zaken
De rechtspraak sluit alle vestigingen voor een nog onbepaalde periode. Alleen urgente zaken zoals bepaalde familiezaken, faillissementen en kort gedingen zullen in besloten setting (zonder publiek) doorgang vinden. Als er in de komende periode in uw zaak een zitting is gepland, dan wordt u door de betreffende advocaat geïnformeerd over de stand van zaken.

Wat betekent het sluiten van de gerechtsgebouwen voor uw zaak?

Ter bestrijding van het coronavirus zijn de gerechtsgebouwen gesloten. Dat betekent dat geplande zittingen worden uitgesteld of dat schriftelijk wordt voort geprocedeerd. Urgente zaken gaan wel door. De rechtspraak geeft op haar website aan welke zaken als urgent worden beschouwd. U wordt door uw advocaat geïnformeerd over de voortgang in uw zaak. Bekijk de website voor meer informatie.

Krijg ik een uitspraak van de rechtbank?

Ja, de gerechtsgebouwen zijn gesloten maar schriftelijk loopt alles gewoon door. Termijnen worden gehandhaafd en uitspraken worden schriftelijk gedaan. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek) zelfs sneller dan voorheen.

Bereikbaarheid TEN

Ook in deze tijd blijven onze cliënten prioriteit. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen.

Corona vragen

Heeft u vragen over wetgeving en corona? Wij zijn per mail ([email protected]) en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding worden gevoerd. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Corona-helpdesk

Omdat wij graag met u meedenken hebben wij een helpdesk. Via Facebook of via LinkedIn beantwoordt Anouk Kolk iedere werkdag tussen 11:30 uur en 12:30 uur vrijblijvend uw juridische vragen omtrent corona.

wetgeving rondom corona

Nieuws

Waarvoor zoekt u een oplossing?

[tm_contact_form_7 id=”4176″ style=”03″ el_class=”label-big”]