Parenting Coördination

Parenting Coordination

Personen- en familierecht

Parenting Coordination

Sinds kort hebben wij bij TEN Advocaten een Parenting Coordinator: Vera Nijenhof-van der Donk. Vanuit haar passie om conflictsituaties in (echt)scheidingen te minimaliseren, is dit een rol die op haar lijf geschreven staat!  Vera legt hieronder graag uit wat Parenting Coordination inhoudt.

 

Wat is Parenting Coordination?

Parenting Coordination is een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om waarbij de belangen van het kind centraal worden gesteld.

Voor wie is Parenting Coordination?

Hebben u en uw ex-partner minderjarige kinderen en verschilt u van mening over de zorgregeling, schoolkeuze, woonplaats, vakantie of andere zaken die uw kind(eren) aangaan? Dan kan Parenting Coordination u hierbij helpen.

Wat doet een Parenting Coordinator?

Een Parenting Coordinator (ook wel afgekort als PC), helpt gescheiden ouders uitvoering te geven aan het tussen hen overeengekomen ouderschapsplan. Denk hierbij aan naleving van de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de zorg- of vakantieregeling, verjaardagen en bij wijzigingen in het ouderschapsplan. De PC praat met de ouders en de kinderen en kan indien nodig ook de hulp van derden inschakelen, bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind.

Wanneer er sprake is van een conflict, helpt de PC de ouders om op een snelle en efficiënte manier zelf tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een oplossing die recht doet aan de belangen van beide ouders, maar ook zeker aan de belangen van het kind. Een PC-traject is hierbij gericht op de voorkoming van een (verdere) conflictsituatie. Mocht het de ouders niet lukken om met behulp van een PC zelf tot een compromis te komen, dan kan de PC een voorstel of aanbeveling aan de ouders doen of kan de PC zelfs een bindend advies geven. De PC stelt de belangen van het kind centraal en zal altijd proberen om samen met de ouders en het kind naar een oplossing te zoeken zonder naar de rechter te gaan.

Wat is het verschil tussen Parenting Coordination en mediation?

Parenting Coordination heeft veel weg van mediation, doch bestaan er ook zeker verschillen. Waar een mediator vooral aan het begin van het (echt)scheidingstraject betrokken is, heeft de PC voornamelijk een rol ná de echtscheiding. Wanneer ouders er tijdens mediation samen niet uitkomen of wanneer een van de ouders niet langer bereid is aan de mediation mee te werken, dan stopt de mediation. De mediation wordt dan al snel beschouwd als verloren tijd en geld. Erger is echter nog dat partijen vaak weer terug bij af zijn en bovendien doet dit de onderlinge verhoudingen tussen partijen geen goed. Wanneer partijen via Parenting Coordination hadden getracht tot een oplossing te komen, hadden ze mogelijk wel succes kunnen boeken en kon verdere conflictvorming voorkomen worden.

Een PC dient om die reden ook over een ruime ervaring te beschikken en dient met goed gevolg een erkende Parenting Coördination-opleiding afgerond te hebben. Het is immers belangrijk dat de ouders en de kinderen een waarborg voor kwaliteit wordt geboden.

In aanmerking komen voor Parenting Coordination

Alvorens een traject kan starten, vindt er een screening plaats en worden de ouders gecheckt op de geschiktheid voor het Parenting Coordination traject. Hierbij gaat de PC na of er bepaalde factoren aanwezig zijn die het traject mogelijk kunnen bemoeilijken. De screening neemt enige tijd in beslag, doch is dit een zeer belangrijke stap. Wanneer namelijk pas na aanvang van het traject blijkt dat een zaak niet geschikt is voor Parenting Coördination, bestaat het gevaar dat de verstandhouding juist verder kapot wordt gemaakt en dat het conflict tussen de ouders verergerd.

Wanneer de PC van oordeel is dat de zaak zich leent voor een PC-traject zal een eerste gesprek worden gepland. In dit eerste gesprek zal de PC inzicht verschaffen over de rol, bevoegdheden, mogelijkheden en onmogelijkheden van de PC, als ook de rechten en plichten van de ouders zelf. De PC zal bovendien uitleg geven over het proces, de vertrouwelijkheid en de kosten. Er zullen duidelijke afspraken worden gemaakt, welke ook worden vastgelegd in een PC-overeenkomst. Het is belangrijk dat alle partijen weten waar hij of zij gedurende het traject aan toe is en dat er duidelijkheid bestaat over het wie, wat, waar en bij voorkeur ook over de duur van het traject.

Verloop van een Parenting Coordination traject

Wanneer het traject daarna eenmaal gestart is, zal de PC eerst volgens de technieken van mediation te werk gaan en trachten partijen zelf een oplossing te laten vinden. Dit doet de PC op een kindgerichte en zo kort en efficiënt mogelijke manier. Gedurende het traject zal de PC alle nodige informatie verzamelen. Dit doet de PC voornamelijk door het voeren van verschillende gesprekken met de ouders, maar ook met de kinderen of bijvoorbeeld met betrokken instanties. Zodra de PC over voldoende informatie beschikt, zal hij of zij partijen verder ondersteunen bij de te bereiken compromis. Lukt dit de ouders niet, dan kan de PC zo nodig een voorstel of aanbeveling aan de ouders doen. Ten aanzien van kleine geschillen kan een PC bovendien, mits dit binnen zijn of haar bevoegdheden ligt, een bindend advies geven.

Een bindend advies is een zwaar middel. De PC beslist op die manier namelijk nog al wat. Het is belangrijk aan te geven dat ouders ten alle tijden de mogelijkheid behouden om een bindend advies te laten toetsen door een rechter. Voorkomen moet immers worden dat de PC op de stoel van de rechter gaat zitten. Welk instrument door de PC wordt ingezet, zal – naast van zijn of haar bevoegdheden – afhangen van de verwachting die de PC heeft over wat de ouders met de uitkomst zullen gaan doen. De bevoegdheden van de PC worden middels de PC-overeenkomst met de ouders afgestemd. Welk middel de PC ook inzet, de PC zal de inhoud altijd moeten kunnen uitleggen en verantwoorden aan de ouders. In al haar overwegingen neem de PC de zienswijze en de mening van het kind mee, uiteraard rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkelfase van het kind. Dit maakt dan ook dat het PC-traject een zeer kindgericht traject is. De beste oplossing voor het kind staat immers centraal.

Recent is ook een artikel over Parenting Coordination verschenen in het Advocatenblad. Dit artikel leest u hier.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of lijkt dit traject iets voor u, neem dan gerust contact met mij op! Ik kijk ernaar uit om samen met u op zoek te gaan naar de beste oplossing voor u als ouders, maar nog belangrijker, voor uw kind(eren)!

Geschreven door

Vera Nijenhof – van der Donk

advocaat, mediator & parenting coordinator
familierecht, mediation

vera nijenhof