Privacybeleid

Privacybeleid

Privacystatement TEN Advocaten N.V.

TEN Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens TEN Advocaten verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TEN Advocaten. U dient zich ervan bewust te zijn dat TEN Advocaten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. In dit privacybeleid geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

TEN Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. TEN Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daar vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt TEN Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van TEN Advocaten. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting, nodig is.

TEN Advocaten verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan TEN Advocaten verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan TEN Advocaten uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

 

Grondslagen

TEN Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een grondslag aanwezig is als bedoeld in artikel 6 van de AVG. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). TEN Advocaten zal uw gegevens daarnaast verwerken wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, dit noodzakelijk is ter vervulling van het algemeen belang of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken of de met u gesloten overeenkomst valt, zal TEN Advocaten uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden

TEN Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. Indien verstrekte persoonsgegevens aan TEN Advocaten niet noodzakelijk of relevant zijn voor onze dienstverlening, zullen deze niet worden verwerkt. TEN Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
  • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • het onderhouden van contact;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • beheer van het cliëntenbestand;
  • facturering en het innen van declaraties;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van de dienstverlening verwerkt TEN Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Uitvoering opdracht
Wij vragen voor de uitvoering van uw opdracht in ieder geval uw naam, geslacht, eventueel de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, uw geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer. Eventueel worden notulen van besprekingen opgeslagen in ons (beveiligde) systeem. Ingeval er bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt aangevraagd, zijn er aanvullende gegevens van u nodig, zoals uw BSN nummer en uw burgerlijke staat.

Contact formulier
Wanneer u een vraag, klacht of verzoek bij ons indient via een van de contactformulieren op de website, vragen wij om onderstaande gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen. Deze gegevens vragen wij zodat we de vraag of verzoek goed kunnen afhandelen.
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Sollicitatie
Indien u wilt reageren op een vacature of een open sollicitatie wilt sturen, hebben we de volgende gegevens nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature of om u op de hoogte te houden:
– Naam
– E-mailadres
– CV
– Motivatiebrief

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt TEN Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Verstrekking aan derden

TEN Advocaten kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de opdracht. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van TEN Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan TEN Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van TEN Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door TEN Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.


Bewaren persoonsgegevens

TEN Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of in het kader van de wettelijke bewaarplicht.

Indien u TEN Advocaten een sollicitatie stuurt, bewaart TEN Advocaten uw gegevens vier weken wanneer er geen vervolggesprek of indiensttreding volgt. Op verzoek kan TEN Advocaten uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

TEN Advocaten vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft TEN Advocaten passende beveiligingsmaatregelen genomen. TEN Advocaten zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval TEN Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal TEN Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Auteursrecht

Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze website worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TEN Advocaten.

E-mail

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van TEN Advocaten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan TEN Advocaten geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt TEN Advocaten u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst TEN Advocaten u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Onderstaande informatie wordt geautomatiseerd actueel gehouden en is derhalve in het engels opgenomen.


Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Social media

Op de website van TEN Advocaten zijn koppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden., zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. TEN Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. U kunt in de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk nalezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij TEN Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij u bij indiening van uw verzoek zich te identificeren. Dat kan op kantoor, in persoon door uw identiteitsbewijs te tonen, of u dient met uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen over deze privacyverklaring of verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u per e-mail richten aan Mandy de Koning ([email protected]).

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TEN Advocaten, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

* TEN Advocaten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Dit privacy statement is op 20 juli 2022 vastgesteld.