Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 TEN Advocaten

TEN Advocaten N.V. (“TEN Advocaten”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, die zich mede het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. TEN Advocaten is gevestigd te ’s-Hertogenbosch (ingeschreven bij de KvK onder nr. 71864342), mede kantoorhoudende in Oss en in Waalwijk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor TEN Advocaten, maar ook voor de bestuursleden van TEN Advocaten en voor de aandeelhouders, werknemers en eventuele hulppersonen van TEN Advocaten, als waren zij door henzelf bedongen.

 

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens TEN Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als TEN Advocaten de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van TEN Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door TEN Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico, gelimiteerd tot een bedrag van € 2.500.000 per aanspraak.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met TEN Advocaten als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.
Als TEN Advocaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van TEN Advocaten in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

 

Artikel 5 Inschakeling van derden

TEN Advocaten voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van TEN Advocaten, onder welke titel ook aan derden over te dragen.
Elke aan TEN Advocaten gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen. 


Artikel 6 Tarieven

De aan TEN Advocaten verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door TEN Advocaten aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het volgens TEN Advocaten ter zake toepasselijke uurtarief, en vermeerderd met een procentuele opslag wegens kantoorkosten. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. Verschotten van TEN Advocaten ten behoeve van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht. TEN Advocaten is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 

Artikel 7 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de bij de declaratie gestelde termijn (14 dagen). Declaraties moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling mag TEN Advocaten de opdracht zonder meer ontbinden, onverminderd haar overige rechten. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Voor bedrijven geldt een fixum van 15% van de hoofdsom. Voor particulieren worden de kosten berekend volgens de Wet buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8 Nederlands recht

Op de tussen TEN Advocaten en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9 Geschillen

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Eventuele bezwaren over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan de cliënt rechtstreeks kenbaar maken aan de behandelend advocaat of aan de klachtenfunctionaris. Deze klacht zal worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling, van TEN Advocaten.
Indien de cliënt en de behandelend advocaat er niet in slagen tot een oplossing te komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en advocatuur zakelijk. Deze behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Ook de behandelend advocaat kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en advocatuur zakelijk. Geschillen over de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de declaratie en schadeclaims tot € 25.000 worden met uitsluiting van de gewone rechter door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld. Alle overige geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van TEN Advocaten.