TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Vastgoed- en huurrecht – nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Vastgoedrecht

Vastgoed- en huurrecht – nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Met ingang van het nieuwe jaar zijn enkele nieuwe wetten en regels in werking getreden op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 • Omgevingswet
  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet bundelt oude wetten en regels en biedt regels voor de zogeheten fysieke leefomgeving; de ruimte waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Onderdeel van de wet is het Omgevingsloket; één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten.
 • Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
  Deze wet is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. Hiertoe zijn in deze wet nieuwe regels en procedures opgenomen voor de bouw van woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen . Lees hierover meer in dit artikel.

Wijzigingen voor huizenkopers, huiseigenaren en investeerders

 • Leennormen voor hypothecair krediet
  De leennormen voor hypothecair krediet zijn op een aantal punten gewijzigd. Huishoudens kunnen nu meer lenen voor de koop van een energiezuinige woning en voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast wordt vanaf 2024 de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vastgesteld op basis van de actuele lasten van de studielening. Ook krijgen alleenstaanden meer leenruimte.
 • NHG-grens
  Elk jaar wordt bepaald tot welke woningwaarde consumenten gebruik kunnen maken van de Nationale HypotheekGarantie (NHG). Deze grens is voor 2024 vastgesteld op € 435.000,-
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)
  De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is per 1 januari 2024 uitgebreid. Daardoor krijgen verenigingen van eigenaars, woningcoöperaties en woonverenigingen meer mogelijkheden voor verduurzaming.

Wijzigingen voor huurders, verhuurders en gemeenten

 • Huisvestingswet
  Door een aanpassing van de Huisvestingswet kunnen gemeenten meer eigen inwoners die een huis willen huren of een nieuwbouwhuis willen kopen in hun gemeente voorrang geven op mensen van buiten de betreffende gemeente. Ook kunnen gemeenten op grond van de nieuwe regels voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten.
 • Huurtoeslag
  Nagenoeg iedereen die recht heeft op huurtoeslag heeft in 2024 recht op een hogere huurtoeslag. Ook gelden per 1 januari 2024 nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor het recht op huurtoeslag.
 • Maximering verhoging huur vrije sector
  Van 1 januari tot 1 mei 2024 mogen de huren van de woningen in de vrije sector met maximaal 5,5 % stijgen. Er wordt gekeken of de maximering van de huren in de vrije sector vervolgens verlengd kan worden. De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is tot 1 mei 2024 gekoppeld aan de inflatie of cao-loonontwikkeling. De huren mogen met het laagste van deze twee percentages stijgen + 1 procent. Het percentage van 5,5 % is gebaseerd op 4,5 % inflatie (van december 2022 tot december 2023) + 1 procent. De cao-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was met 5,8 % hoger dan de inflatie.
 • Wet vaste huurcontracten
  De Wet vaste huurcontracten zal naar verwachting in juli 2024 in werking treden. Toch verdient deze aankomende wijziging nu al aandacht, want door deze wijziging kunnen verhuurders van zelfstandige woonruimten en van onzelfstandige woonruimten zoals kamers in de regel alleen nog vaste huurovereenkomsten aanbieden aan hun huurders. Hiermee wordt het verhuren van woonruimte voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt. Tijdelijke verhuur blijft alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk.
 • Wet betaalbare huur
  Deze wet wordt naar verwachting per juli 2024 van kracht. Deze wet heeft als belangrijkste doel om het middenhuursegment weer betaalbaar te maken. Daarnaast moet de wet zorgen voor meer betaalbare huurwoningen, betere huurbescherming voor huurders, het verduurzamen van woningen en het stimuleren van investeringen in nieuwbouw. Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen, is het doel om het Woningwaardestelsel (WWS) te laten gelden voor huurwoningen tot en met 186 punten. De daarbij horende maximale huurprijs is € 1.123,13 (prijspeil juli 2023). Met deze wet en het WWS is het de bedoeling om de huurprijzen in verhouding te brengen met de kwaliteit van de woningen. Als verhuurders zich niet houden aan de maximale huurprijzen, zullen gemeenten hierop kunnen handhaven.
 • Afschaffing marktverkenning woningcorporaties
  In 2024 wordt de goedkeuringsprocedure voor commerciële activiteiten van woningcorporaties, de zogenaamde marktverkenning, afgeschaft. Dat betekent dat woningcorporaties voor werkzaamheden die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang behoren, zoals het bouwen van midden- en vrije sector huurwoningen, geen toestemming meer behoeven te vragen aan de Autoriteit woningcorporaties.
Geschreven door

Isabelle Kwetters

advocaat
ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, schuldsanering

Isabelle