TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Adviesaanvraag OR: hoe werkt dat bij een reorganisatie?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Adviesaanvraag OR: hoe werkt dat bij een reorganisatie?

Gaat u reorganiseren en telt uw organisatie meer dan 50 werknemers? Dan bent u bij een reorganisatie verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de ondernemingsraad (OR). In dit artikel leggen we uit wat deze adviesaanvraag inhoudt en wat dit voor u betekent.

Advies vragen aan de OR: wanneer is het nodig?

In organisaties met meer dan 50 medewerkers is de rol van de Ondernemingsraad (OR) bij reorganisaties van groot belang. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om bij bepaalde beslissingen de OR om advies te vragen. Dit geldt vooral voor besluiten die grote invloed hebben op de organisatie, zoals het verminderen van activiteiten of ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsstructuur.

Adviesrecht OR

De OR evalueert of uw plannen overeenkomen met zowel de belangen van de medewerkers als de doelstellingen van de onderneming. Bij ingewikkelde situaties, zoals fusies of omvangrijke reorganisaties, heeft de OR bovendien het recht om externe adviseurs te raadplegen.

 

Wat moet er in de adviesaanvraag staan?

De adviesaanvraag aan de OR  moet de volgende elementen bevatten:

1. Beschrijving van het voorgenomen reorganisatiebesluit

Geef aan wat het besluit precies inhoudt. Dit geeft de OR een goed uitgangspunt voor de beoordeling.

2. Beweegredenen voor de reorganisatie

Licht toe waarom de reorganisatie noodzakelijk is. Dit omvat de redenen en motieven die tot dit besluit hebben geleid.

3. Effecten op het personeel

Geef een duidelijk overzicht van hoe het besluit de medewerkers zal beïnvloeden. Dit is belangrijk voor de OR om de impact op het personeel te kunnen inschatten.

4. Maatregelen ter verzachting van de impact

Beschrijf wat er wordt gedaan om de negatieve gevolgen voor het personeel te minimaliseren. Dit toont aan dat er over de gevolgen voor het personeel is nagedacht.

Deze informatie kan vaak direct worden overgenomen uit het reorganisatieplan, waarin deze punten doorgaans uitgebreid worden behandeld.

 

Informatie-aanvraag en vertrouwelijkheid

De ondernemingsraad (OR) heeft het recht om alle informatie op te vragen die nodig is voor het uitbrengen van een goed onderbouwd advies. Wanneer de OR-leden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, is het van belang om de OR-leden als eventueel externe deskundigen, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.

Richtlijnen voor geheimhouding

Maak voorafgaand aan de adviesaanvraag duidelijke afspraken over de geheimhouding. Hieronder vallen onder andere de volgende belangrijke punten:

  • De omvang van de geheimhouding: Specificeer welke informatie, zowel mondeling als schriftelijk, onder de geheimhouding valt. Dit helpt om de grenzen van de vertrouwelijkheid vast te stellen.
  • Duur van de geheimhouding: Bepaal de periode waarvoor de geheimhoudingsverplichting geldt. Dit zorgt voor duidelijkheid over hoe lang de informatie vertrouwelijk moet blijven.
  • Uitzonderingen op de geheimhouding: Identificeer specifieke personen of partijen voor wie de geheimhoudingsplicht niet geldt. Dit kan belangrijk zijn voor het delen van informatie met relevante stakeholders.

 

De procedure van adviesaanvraag tot uitvoering

1. Betrek de OR op tijd bij de reorganisatie

Het is belangrijk dat u de ondernemingsraad (OR) op tijd bij de reorganisatie betrekt. Dien de adviesaanvraag daarom in direct na het formuleren van het voorgenomen besluit. Op deze manier kan het advies van de OR echt invloed hebben op de reorganisatieplannen. Let op: als u geen advies vraagt, terwijl dit wettelijk verplicht is, kan het UWV uw ontslagaanvraag als prematuur afwijzen.

2. De overlegvergadering (OV) organiseren

Na het indienen van de adviesaanvraag bij de OR, wordt ten minste 1 overlegvergadering ingepland. Bij deze vergadering moet een vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen, het bestuur of de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

3. Uitbrengen van het OR-Advies

Het OR-advies wordt meestal schriftelijk opgesteld. Daarbij kan het advies positief of negatief zijn, maar het kan ook aanbevelingen en alternatieven bevatten. Ook kan de OR voorwaarden aan het advies verbinden.

4 Niet opvolgen van het OR-Advies

Gaat u het advies van de OR niet opvolgen? Dan moet u een opschortingstermijn van 1 maand in acht nemen voordat u het besluit mag uitvoeren. Dit biedt de OR de mogelijkheid om het besluit voor te leggen aan de Ondernemingskamer.

 

Onderdeel van het reorganisatieproces

Het aanvragen van advies bij de Ondernemingsraad (OR) is een essentiële stap in het reorganisatieproces, vooral voor grotere organisaties. Wilt u een compleet overzicht van alle benodigde stappen tijdens een reorganisatie? Raadpleeg dan ons gedetailleerde stappenplan voor reorganisatie, waarin we alle noodzakelijke acties overzichtelijk uitlichten.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning bij het indienen van uw adviesaanvraag aan de OR, of bij andere aspecten van de voorgenomen reorganisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons team staat klaar om u te helpen.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens