faillissement voorkomen

Wat is een doorstart?

Insolventierecht / Ondernemingsrecht

Wat is een doorstart?

Uw bedrijf is failliet verklaard en u overweegt een doorstart. Graag vertel ik u in dit artikel meer over het verloop van een doorstart en beantwoord ik diverse vragen die in dit kader met regelmaat aan mij worden gesteld.

Wat is de taak van de curator?

Een curator in een faillissement heeft onder meer als taak om alle bezittingen van de gefailleerde tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Daarbij hoort ook de verkoop van vorderingen of het incasseren daarvan. Met de opbrengst kunnen crediteuren betaald worden in de verhouding zoals die door de wet is bepaald. De curator wordt door de rechtbank aangesteld om de waarde van de failliete onderneming te gelde te maken en onderzoek te doen naar het gevoerde beleid door de bestuurder van de vennootschap.

De curator zal onderzoeken of een doorstart van een deel of het geheel van de onderneming haalbaar is. De curator verkoopt dan de levensvatbare onderdelen van de onderneming.

Wat gebeurt er bij een doorstart van uw bedrijf?

De activa van de gefailleerde (of een gedeelte daarvan) worden door de curator verkocht aan een doorstarter. De doorstarter betaalt dus een koopprijs voor de overname van bezittingen van de failliete onderneming. De doorstarter is niet verplicht om de bestaande overeenkomsten over te nemen. Dat geldt dus ook voor arbeidsovereenkomsten. Echter, de curator zal wel bezien of er werkgelegenheid behouden kan blijven. Een koper heeft vaak ook interesse in een deel van het personeelsbestand, omdat werknemers met ervaring binnen de onderneming welkom zijn. De doorstarter mag zelf bepalen welke activa hij overneemt en welke overeenkomsten hij aangaat. Contractsovername gebeurt altijd met de instemming van de wederpartij. Er dient dan ook te worden bekeken of de wederpartij tegen dezelfde voorwaarden bereid is diensten aan te bieden of producten te leveren. De schulden van de failliete (rechts)persoon blijven achter in het faillissement.

Samengevat: met de gezonde onderdelen van het bedrijf wordt een doorstart gerealiseerd. De onderneming wordt dan verlost van schulden en zonder onwenselijke contracten voortgezet.

Kan er altijd een doorstart plaatsvinden?

Een doorstart is niet altijd mogelijk. Zelf doorstarten na een faillissement van een natuurlijk persoon is niet mogelijk. Wel kan iemand anders de onderneming van een eenmanszaak voortzetten. Indien de onderneming wordt gedreven in een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, is een doorstart door een derde of de ondernemer zelf wel mogelijk. Dan is de rechtspersoon zelf failliet en niet de bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). Daarnaast is er natuurlijk een oorzaak voor het ontstaan van het faillissement. Het is van belang om bij een doorstart stil te staan bij de kans van slagen van de doorstart. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Onderzoek de oorzaak van het faillissement;
  • Hoe kan bij een doorstart een nieuw faillissement worden voorkomen?
  • Willen de leveranciers, klanten en het personeel meegaan in de doorstart?
  • Wat zijn de kosten om een doorstart te realiseren en kunt u dat betalen?
  • Heeft u voldoende liquiditeit?
  • Heeft u voldoende tijd om de doorstart tot een succes te maken? Er komt in hele korte tijd veel op u af;
  • En tot slot, maak een goed businessplan.

Kan iedereen een bod uitbrengen op de failliete onderneming?

Zoals hierboven omschreven is de rechtspersoon failliet en niet de bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s) van de failliete onderneming. Zij kunnen dan, al dan niet met een nieuw op te richten vennootschap, een bod uitbrengen en de onderneming doorstarten. Uiteraard is het ook mogelijk dat andere geïnteresseerden een bod uitbrengen. De curator zal geïnteresseerden een gelijke kans geven een bod uit te brengen op de activa van de onderneming. De oud-eigenaar heeft echter altijd een voorsprong in kennis en is op de hoogte van de feitelijke situatie binnen de onderneming. Snelheid is dan ook geboden indien u interesse hebt in de activiteiten van een failliete onderneming.

Wat gebeurt er met de schulden van de failliete onderneming bij een doorstart?

De schulden van de failliete onderneming blijven achter in het faillissement. De curator zal de schuldeisers uitbetalen aan de hand van de wettelijke rangorde. Deze is afhankelijk van het soort vordering. Kortgezegd, worden eerst boedelschuldeisers en vervolgens respectievelijk schuldeisers met een preferente vordering en schuldeisers met een concurrente vordering betaald. Meer informatie over de verschillende vorderingen in een faillissement en de rangorde leest u hier.

Wat zijn de voordelen van een doorstart?

Over het algemeen zien we dat de opbrengst bij een doorstart hoger is dan wanneer de activa van de failliete onderneming moet worden verkocht op een veiling of aan een opkoper. Hoe meer opbrengst voor de boedel, hoe groter de kans dat er geld overblijft voor het terugbetalen van de schuldeisers in het faillissement. Daarbij zien we vaak dat bestaande overeenkomsten met leveranciers worden verlengd evenals arbeidsovereenkomsten met werknemers. In dat geval heeft iedereen baat bij een doorstart.

Wat zijn de nadelen van een doorstart?

Mocht er een doorstart plaatsvinden dan moet er goed gekeken worden naar de opgebouwde rechten van de werknemers die opnieuw een baan aangeboden krijgen. De doorstarter mag zelf bepalen welke werknemer een baan aangeboden krijgt. Echter daarbij geldt wel dat indien de werknemers een baan wordt aangeboden ook rekening gehouden moet worden met het arbeidsverleden en opgebouwde rechten.

Essentiële leveranciers eisen nogal eens dat eerst de schuld die de gefailleerde vennootschap had wordt voldaan voordat zij overgaan tot levering aan de doorstarter. Een doorstarter zal om die reden onderzoek moeten doen of er alternatieven zijn of in kaart moeten hebben hoe groot de schuld is aan deze essentiële leverancier.

Conclusie

Een doorstart biedt kansen voor de ondernemer of voor concurrenten. (Een deel van) het personeel kan behouden blijven zodat de ondernemer en het personeel een inkomstenbron blijven houden. Nog beter is natuurlijk het voorkomen van een faillissement. Wanneer uw bedrijf in zwaar weer verkeert en de vooruitzichten slecht zijn, dan is er gelukkig nog een aantal opties die bekeken kunnen worden om een faillissement te voorkomen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het artikel: Dreigend faillissement? Faillissement is niet altijd de enige uitweg!

Is uw onderneming failliet en overweegt u een doorstart te maken of bent u geïnteresseerd in het kopen van een failliete onderneming, laat u dan goed adviseren. Onze curatoren/advocaten kunnen u bijstaan bij het opstellen van een bieding richting de curator en weten als geen ander hoe een bieding moet worden ingekleed en waar u bij een doorstart rekening mee moet houden. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, laat het mij dan weten. Ik help u graag.

Geschreven door

Bas Jacobs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

bas jacobs