turboliquidatie

Turboliquidatie

Insolventierecht / Ondernemingsrecht

Turboliquidatie

Update 10 juli 2023

Op 15 november 2023 gaat de nieuwe (Tijdelijke) wet transparantie turboliquidatie in. Voor bestuurders die gebruik willen maken van turboliquidatie betekent dit dat zij financiële verantwoording moeten afleggen. Zij moeten een slotbalans, een staat van baten en lasten, recente jaarrekeningen en een toelichting op de vereffening (hoe is de vennootschap omgegaan met eventueel resterend vermogen?) deponeren bij de Kamer van Koophandel. Let op, want de als de bestuurder niet of niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, riskeert hij of zij een bestuursverbod en strafvervolging.

Lees in onderstaand artikel van Ward Welage alle ins and outs van turboliquidatie en de nieuwe wet.

Oorspronkelijke bericht 11 oktober 2021 

Turboliquidatie in het kort

Wanneer een vennootschap geen baten meer heeft, kan deze door middel van een turboliquidatie worden ontbonden. Deze procedure is niet zonder risico’s. De schuldeisers blijven namelijk achter met onbetaalde rekeningen en komen erachter dat hun debiteur niet meer bestaat waardoor het incasseren van een vordering niet meer mogelijk is. Een financiële verantwoordingsverplichting ontbreekt. De turboliquidatie staat daarom vaak in een negatief daglicht en heeft een schimmig imago. Om die reden, ligt er een nieuw wetsvoorstel. Na inwerkingtreding van de wet worden extra eisen gesteld aan het turboliquideren van een vennootschap. Wat gaat er veranderen?

Ward Welage inzake Turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie stelt nieuwe eisen aan het ontbinden van een vennootschap door turboliquidatie. Turboliquidatie is op dit moment relatief eenvoudig. Wanneer een onderneming geen baten meer heeft, kan middels een formulier bij de Kamer van Koophandel om turboliquidatie worden verzocht. Er is geen derde betrokken in deze procedure die controleert of het misschien niet toch mogelijk is om de schuldeisers te voldoen. Om die reden kan vrij makkelijk “misbruik” worden gemaakt van de turboliquidatie. Om misbruik te tegen te gaan, stelt de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie de eis om binnen 10 dagen na inschrijving van de ontbinding de volgende stukken te deponeren:

  • een balans met baten en lasten van het lopende boekjaar;
  • een opgaaf van redenen van het ontbreken van baten en het onbetaald laten van schulden;
  • een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn voldaan in het kader van afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon;
  • de jaarrekeningen van de jaren voorafgaand aan de ontbinding.

Na deponering van deze stukken dienen de schuldeisers geïnformeerd te worden.

Het niet voldoen aan bovenvermelde verplichtingen wordt gekwalificeerd als een economisch delict. Daarnaast riskeert de bestuurder een bestuur verbod van maximaal vijf jaren. Beide sancties kunnen ook worden opgelegd indien er doelbewust een of meer crediteuren aanmerkelijk zijn benadeeld of indien de bestuurder herhaaldelijk betrokken is geweest bij een liquidatie met achterlating van schulden, tenzij hem dat niet verweten kan worden.

Wat is het verschil tussen een liquidatie (vereffening) en een faillissement?

In de algemene vergadering van aandeelhouders moet een rechtsgeldig besluit tot ontbinding van de rechtspersoon worden genomen. Daarna breekt de liquidatiefase aan. In die fase, ook wel vereffening genoemd, moeten alle activa te gelde worden gemaakt (o.a. debiteuren incasseren, voorraden/inventaris/machines verkopen), alle schulden moeten worden betaald én alle contracten moeten worden beëindigd. Het eventueel resterende kapitaal komt vervolgens toe aan de aandeelhouders. Van belang bij een liquidatie is dus wel dat er voldoende baten aanwezig zijn om alle schulden te voldoen. Zodra tijdens de vereffening blijkt dat dit niet het geval is, dan moet het faillissement worden aangevraagd en gaat de curator verder met de afwikkeling. Indien er echter geen activa meer zijn, kan het aanvragen van een faillissement achterwege blijven en kan gekozen worden voor de turboliquidatie.

Waarom worden de regels omtrent een turboliquidatie juist nu aangescherpt?

De verwachting is dat een groot aantal ondernemers als gevolg van het coronavirus op korte termijn hun vennootschap willen beëindigen door middel van turboliquidatie. Zoals hierboven toegelicht, brengt de turboliquidatie een verhoogd risico mee op misbruik. Door deze nieuwe wet wordt de positie van schuldeisers beter beschermd, de transparantie vergroot en misbruik tegengegaan. Daar staat echter tegenover dat de ontbinding van een vennootschap en de afwikkeling van het vermogen zonder faillissement een duidelijkere wettelijke basis krijgt waardoor er in feite een mogelijkheid ontstaat om technisch failliete vennootschappen zonder faillissement af te wikkelen. De nieuwe tijdelijk wet die voor twee jaar gaat gelden treedt waarschijnlijk eind 2021 in werking.

Bent u ondernemer en overweegt u uw vennootschap te staken? Of bent u schuldeiser en dreigt uw debiteur zijn vennootschap te ontbinden? Dan is het belangrijk dat u dit op de juiste manier doet en u laat adviseren over de alternatieven van een turboliquidatie zoals bijvoorbeeld een WHOA liquidatieakkoord wat een beter alternatief kan zijn. Het is als bestuurder van een vennootschap belangrijk om persoonlijke aansprakelijkheid buiten de deur te houden en als schuldeiser wilt u niet met lege handen staan. Wij begeleiden u graag in het proces van een succesvolle (turbo)liquidatie.

Verkeert uw vennootschap in zwaar weer?

Dan zijn er nog mogelijkheden. In het artikel “Een faillissement is niet altijd de enige uitweg!” geven wij u enkele opties die genomen kunnen worden om een faillissement te voorkomen. Ook de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt mogelijkheden. De WHOA biedt een flexibele regeling voor een dwangakkoord met schuldeisers, zonder dat een faillissement volgt én zonder dat er een langdurige procedure over gevoerd hoeft te worden. Met deze wet kunnen wij sneller en goedkoper schulden voor u saneren. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het artikel “WHOA – biedt uitkomst bij een dreigend faillissement“.

Geschreven door

Ward Welage

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

ward welage
Geschreven door

Corné van de Wiel

advocaat
ondernemingsrecht, sportrecht, insolventierecht, automotive, arbeidsrecht

corne-vd-wiel