NOW coronacrisis

TEN strijde tegen Corona: meer duidelijkheid over de NOW

Arbeids- en ambtenarenrecht

TEN strijde tegen Corona: meer duidelijkheid over de NOW

Details Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt.

Er is inmiddels meer duidelijkheid over de details en voorwaarden van de NOW. Wij lichten de belangrijkste tien punten er alvast voor u uit:

  1. De aanvraagperiode voor de NOW subsidie loopt vanaf dinsdag 14 april tot en met zondag 31 mei 2020. Op vrijdag 3 april 2020 is er een test of het online portal van het UWV goed functioneert. Als dat het geval is, is het de bedoeling dat aanvragen al vanaf maandag 6 april 2020 kunnen worden ingediend.
  2. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Hiervoor moet eerst de totale omzet over 2019 worden gedeeld door vier. Vervolgens moet deze omzet worden vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Mocht de omzetdaling pas in een later stadium verwacht worden, dan kan ook een periode van april tot en met juni 2020 of mei tot en met juli 2020 als uitgangspunt worden genomen. Het moet altijd een aaneengesloten periode van drie maanden zijn. De periode waarover de omzetdaling wordt berekend, moet bij de aanvraag worden gekozen en kan nadien niet meer worden aangepast. Werkgevers die pas veel later met een terugval in omzet worden geconfronteerd (producenten van kapitaalgoederen) of juist een groot deel van hun omzet doorgaans in de meetperiode maken (detailhandel) zullen dus geen of minder baat hebben bij de NOW.
  3. Als een bedrijf uit meerdere rechtspersonen bestaat die samen een concern vormen, dan moet de omzetdaling van het hele concern worden aangehouden. Een aanwijzing voor het bestaan van een concern is bijvoorbeeld als er sprake is van een geconsolideerde jaarrekening. Let op: aanvragen voor de NOW worden wel op het niveau van de individuele vennootschap gedaan (per Loonheffingsnummer).
  4. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft altijd betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht de keuze over welke periode van drie maanden de omzetdaling is bepaald.
  5. De compensatie van de loonkosten is maximaal 90% (indien er sprake is van een omzetdaling van 100%). Er wordt dus 45% van de loonkosten gecompenseerd in geval van een omzetdaling van 50%.
  6. De hoogte van het bedrag aan loonkosten dat wordt gecompenseerd, is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. A staat voor het percentage van de verwachte omzetdaling, B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom (SV-loon) van werknemers die de werkgever in de maand januari 2020 heeft uitbetaald, tot een maximum van € 9.538,– per werknemer.
  7. Er mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Gebeurt dit toch dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete).
  8. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA valt onder de loonsom waarvoor subsidie onder de NOW kan worden aangevraagd. Ook flexwerkers vallen hier dus onder (oproepkrachten en bepaalde tijders). Werkgevers zijn verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Oproepkrachten moeten dus op een gelijk niveau worden doorbetaald.
  9. Als UWV de aanvraag goedkeurt, keert UWV een voorschot van 80% uit, in drie termijnen. De eerste termijn wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. De subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de betaling van loon. Werknemers moeten worden geïnformeerd over de subsidieverlening.
  10. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, moet aan de hand van een accountantsverklaring een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Verder is het belangrijk dat op de juiste wijze loonaangifte gedaan blijft worden.

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet, en laat het ons weten. Wij geven graag antwoord!

Geschreven door

Mandy de Koning

advocaat
arbeidsrecht, ambtenarenrecht, pensioenrecht

mandy de koning
Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers