Spaarvarken leeg en kapot_website 832x312px

Problematische schulden oplossen? TEN denkt mee

Schuldsanering

Problematische schulden oplossen? TEN denkt mee

Wie schulden heeft en die niet meer zelf kan afbetalen, kan bij de gemeente terecht voor hulp. De gemeente zal in veel gevallen kijken of er een regeling getroffen kan worden met de schuldeisers. Maar wat als u bij de gemeente vastloopt, of als u sneller duidelijkheid over uw situatie wenst? In dat geval kan TEN Advocaten met u meedenken. Een eerste oriënterend gesprek kan vaak kosteloos. En indien we u kunnen bijstaan dan rekenen we voor onze dienstverlening een vast bedrag, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Buitengerechtelijk akkoord

Ten eerste kunnen de mogelijkheden van een buitengerechtelijk akkoord onderzocht worden. Bij een dergelijk akkoord komt u met uw schuldeisers overeen dat u een gedeelte van de schuld betaalt tegen finale kwijting. Deze mogelijkheid doet zich voor als u eigen spaargelden en giften of leningen van derden ter beschikking heeft die u kunt aanbieden. Hoewel er geen rechter bij betrokken wordt, is er wel een aantal richtlijnen waaraan voldaan moet worden. Zo moet bijvoorbeeld inzicht gegeven worden in het vermogen van de schuldenaar en het moet duidelijk zijn dat het maximale aangeboden wordt. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de schuldeisers beter af zijn met het akkoord dan in een faillissementssituatie. Voorts moeten de schuldeisers gelijk behandeld worden of in het akkoord moet duidelijk aangegeven worden waarom bepaalde schuldeisers bevoordeeld worden.

Dwingen schuldeisers

Zijn er schuldeisers die niet akkoord gaan met het aanbod van een buitengerechtelijk akkoord, dan kan nog gekeken worden of de desbetreffende schuldeiser gedwongen kan worden. In dat geval komt er wel een rechter in beeld. De rechter zal beoordelen of het aanbod het maximaal haalbare is en nagaan of de weigerende schuldeiser daarvoor gegronde redenen heeft. TEN Advocaten kan samen met u kijken of het haalbaar is om deze vervolgstap te bewandelen en zo alsnog perspectief te kunnen krijgen voor een schuldenvrije toekomst.

Heeft u een bedrijf en dreigt er een faillissement? Dan kan nog gekeken worden of u in aanmerking komt voor de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). De WHOA biedt een flexibele regeling voor een dwangakkoord met schuldeisers, zonder dat een faillissement volgt én zonder dat er een langdurige procedure over gevoerd hoeft te worden. Met deze wet kunnen wij sneller en goedkoper schulden voor u saneren. TEN Advocaten kan samen met u kijken of u voor deze regeling in aanmerking komt. Voor meer informatie over de WHOA klikt u hier.

Toelatingsverzoek schuldsaneringsregeling

Lukt het niet om met uw schuldeisers tot overeenstemming te komen? Dan onderzoeken we samen met u of u in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering. Daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De rechter bepaalt of dat het geval is. Dat is zo geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Een Wsnp-bewindvoerder van TEN begeleidt u bij dit gehele traject. We brengen de schuldenlast in kaart en maken alle formaliteiten in orde. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de zogeheten toelatingszitting. Bij die toelatingszitting zijn wij ook aanwezig. Het opstellen van het toelatingsverzoek en onze aanwezigheid bij de zitting vindt plaats op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Van u wordt slechts een geringe eigen bijdrage verwacht waarvoor u bij uw gemeente een aanvraag voor bijstand kunt doen.
Hoe werkt de schuldsaneringsregeling?
Als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, dan spaart u in drie jaar tijd zo veel mogelijk voor de schuldeisers. Dat doet u onder toezicht van uw Wsnp-bewindvoerder. Heeft u zich aan alle regels en verplichtingen gehouden, dan krijgt u van de rechter een zogenoemde ‘schone lei’. Overgebleven schulden die onder de werking van de Wsnp vallen zijn dan niet meer afdwingbaar.

Werk en inkomen

Gedurende de schuldsaneringsregeling moet u minimaal 36 uur per week werken. Heeft u een baan van minder dan 36 uur per week, dan moet u solliciteren naar een (aanvullende) baan. Tijdens de regeling bent u verplicht om inkomensinformatie te overleggen aan de bewindvoerder. Dat betekent dat u maandelijks uw bankafschriften, loonstroken en/of uitkeringsspecificatie overlegt aan de bewindvoerder. De bewindvoerder rekent uit wat u maandelijks van uw inkomen mag behouden. Het bedrag daarboven maakt u over op de zogeheten boedelrekening; een bankrekening die de bewindvoerder voor uw regeling zal openen.

Maatwerk

Een schuldsaneringsregeling is altijd maatwerk. Heeft u bijvoorbeeld uw auto nodig om inkomen te genereren, dan mag u die in veel gevallen behouden. Ook kan met andere kosten rekening worden gehouden. Zijn er (medische) redenen waardoor u niet kunt werken, dan kunt u mogelijk (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht.

TEN begeleidt dwangakkoord

Ook tijdens de schuldsaneringsregeling of tijdens een faillissement hebt u de mogelijkheid om een regeling te treffen met uw schuldeisers. Dat wordt dan een dwangakkoord genoemd. Zo’n akkoord is vaak gunstig, zowel voor u als voor de schuldeisers. Bij een dwangakkoord tijdens een schuldsaneringsregeling eindigt de regeling immers eerder en de schuldeisers krijgen eerder hun geld. De rechtbank moet een dwangakkoord goedkeuren. De mogelijkheid voor een akkoord kan zich voordoen doordat u bijvoorbeeld een gift kan krijgen van familie of vrienden. Als de mogelijkheid er is om een bedrag in een keer aan te bieden, dan wordt onderzocht of de schuldeisers hiermee akkoord gaan. TEN advocaten kan samen met u onderzoeken of het aanbod kans van slagen heeft. Het maakt daarbij niet uit of uw schuldsaneringsregeling bij ons of via een ander kantoor loopt.

Schone lei

Zijn er geen mogelijkheden om een Wsnp-akkoord aan te bieden of slaagt het wsnp-akkoord niet, dan loopt de regeling door tot het einde van de looptijd. Als aan alle verplichtingen is voldaan, krijgt u na beëindiging van de regeling een ‘schone lei’. Dat betekent dat u de schuldsaneringsregeling met succes heeft doorlopen en dat betaling van overgebleven schulden niet meer bij u kan worden afgedwongen. Uw BKR-registratie krijgt een andere codering, zodat kredietverstrekkers weten dat de schulden – die nog maximaal 5 jaar geregistreerd blijven – geen risico vormen.

Wilt u weten wat TEN Advocaten voor u kan betekenen? Neemt dan contact met ons op.

Geschreven door

Mark Verhulst

bewindvoerder
schuldsaneringen

markverhulst