NOW coronacrisis

NOW 3.0

Arbeids- en ambtenarenrecht

NOW 3.0

Vanwege de aanhoudende Corona problematiek en de grote gevolgen daarvan voor de economie hebben veel bedrijven in uiteenlopende branches het nog altijd zwaar. Er komt om die reden een derde versie van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met deze NOW 3.0 beoogt de overheid ondernemers langer te ondersteunen en door deze crisis heen te helpen. Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van de eerste twee versies van de NOW.

De NOW 3.0 wordt medio oktober 2020 gepubliceerd. Bij brief van 30 september 2020 heeft minister Koolmees de belangrijkste punten en voorwaarden al bekend gemaakt. Hieronder treft u aan de details van de NOW 3.0:

 • Het UWV streeft er naar het loket voor subsidieaanvragen vanaf 16 november 2020 te openen voor de duur van vier weken;
 • Er komen drie tijdvakken: tijdvak 1 van oktober-december 2020, tijdvak 2 van januari tot maart 2021 en tijdvak 3 van april tot juni 2021;
 • Per tijdvak kan worden gekozen of een aanvraag wordt ingediend. Pas in de zomer van 2021 wordt het definitieve bedrag aan subsidie vastgesteld;
 • In plaats van maximaal 90% compensatie van loonkosten, wordt onder de NOW 3.0 in tijdvak 1 nog 80%, in tijdvak 2 nog 70% en in tijdvak 3 nog 60% van de loonkosten gecompenseerd;
 • De minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming blijft in tijdvak 1 20%, maar voor de volgende tijdvakken wordt dat ten minste 30%;
 • Anders dan nu het geval is mag de loonsom vanaf oktober 2020 tot een zekere hoogte dalen, zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In tijdvak 1 mag de loonsom met 10% dalen en daarna met 15% (tijdvak 2) en 20% (tijdvak 3), ongeacht of de daling via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer plaatsvindt;
 • Er is geen sanctie meer bij bedrijfseconomisch ontslag;
 • Het te vergoeden loon blijft maximaal tweemaal het maximum dagloon. Pas in tijdvak 3 wordt dit teruggebracht tot eenmaal het maximum dagloon;
 • De inspanningsplicht voor scholing en begeleiding van werk naar werk blijft bestaan. Dit wordt concreet ingevuld door het opleggen van een verplichting aan werkgevers om, in het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd en waarin een ontslagaanvraag is ingediend, contact op te nemen met de “UWV telefoon NOW”. Als blijkt dat wel een ontslagaanvraag is ingediend maar geen telefonisch contact is geweest met het UWV over van werk naar werk begeleiding, dan wordt de subsidie met 5% gekort.
 • Het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen aan directie en bestuur blijft bestaan. Voor tijdvak 1 van de NOW 3.0 gaat het om uitkeringen in 2020, voor tijdvakken 2 en 3 om uitkeringen in 2021;
 • De vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft in stand en dat geldt ook voor het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.