juridische afkortingen uitgelegd

De 10 meest gebruikte juridische termen die een niet-advocaat écht niet begrijpt – Privacy

Privacyrecht

De 10 meest gebruikte juridische termen die een niet-advocaat écht niet begrijpt – Privacy

Op advocatenkantoren wordt regelmatig gegooid (niet letterlijk) met jargon en juridische termen, dus hieronder volgen tien van die moeilijke woorden die eigenlijk easy peasy zijn, deze keer met als thema: privacy. Er wordt ook wel gesproken over jip-en-janneketaal, iets (moeilijks) uitleggen in makkelijke en begrijpelijke taal. Als een woord heel moeilijk klinkt, kan het best zo zijn dat de betekenis ervan easy peasy lemon squeezy is.
1. Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke:

Juridisch: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst die of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Begrijpelijk Nederlands: de partij die bepaalt welke gegevens op wat voor manier worden verwerkt.

2. Verwerker:

Juridisch: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst die of een ander orgaan dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Begrijpelijk Nederlands: de partij die andermans gegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

3. Persoonsgegevens:

Juridisch: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene). Identificeerbaar houdt in: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam of elementen die kenmerkend zijn voor bijv. de fysieke, economische of culturele identiteit van die natuurlijke persoon.

Begrijpelijk Nederlands: een breed begrip, alle gegevens die tezamen naar een persoon herleidbaar zijn.

4. Bijzondere persoonsgegevens:

Juridisch: gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Begrijpelijk Nederlands: gevoelige gegevens waarvan je niet wilt dat anderen daarover kunnen beschikken, tenzij dat écht noodzakelijk is.

5. Verwerken/verwerking:

Juridisch: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Begrijpelijk Nederlands: álles wat je kunt doen met “persoonsgegevens”.

6. Datalek:

Juridisch: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Begrijpelijk Nederlands: we spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van personen van wie dat niet de bedoeling was.

7. Verwerkingsregister:

Juridisch: een register dat iedere verwerker van persoonsgegevens bijhoudt ,van de door de voor verwerking verantwoordelijke verrichte verwerkingen, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
a) de naam en het adres van de voor verwerking verantwoordelijke en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
b) het (de) doeleinde(n) van de verwerking;
c) een beschrijving van de categorie(ën) betrokkenen en van de gegevens of categorieën gegevens die daarop betrekking hebben;
d) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt; en
e) de voorgenomen overdrachten van gegevens naar derde landen.

Begrijpelijk Nederlands: een overzicht van welke persoonsgegevens je voor welke doeleinden verwerkt en welke maatregelen je neemt om die gegevens te beschermen.

8. Profiling:

Juridisch: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Begrijpelijk Nederlands: een proces waarbij persoonsgegevens worden verwerkt om een verband aan te tonen, met als doel voorspellingen te maken van toekomstig gedrag.

9. Grensoverschrijdende verwerking:

Juridisch: verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is gevestigd; of
Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden.

Begrijpelijk Nederlands: een organisatie die gegevens verwerkt in verschillende EU Lidstaten of wanneer de verwerking gevolgen heeft voor mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in een andere lidstaat.

10. Gevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA):

Juridisch: data protection impact assessment die nodig is wanneer er een grootschalig verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens plaats gaat vinden, dan wel wanneer er op stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten plaatsvindt of wanneer er een verwerking plaats gaat vinden waar een systematisch een uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen plaatsvindt.

Begrijpelijk Nederlands: een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Als je de volgende keer denkt: ‘wat zeggen ze nou?’, dan horen wij het graag en leggen wij het gewoon nog een keer uit. Ken jij ook zo’n woord? Laat het ons dan weten, dan komt het terug in de volgende ‘De 10…’.

> Contact