verlenging now regeling

Corona: tips voor u als werkgever

Arbeids- en ambtenarenrecht

Corona: tips voor u als werkgever

Mag ik vragen of mijn werknemer corona heeft?

Als werkgever mag u niet rechtstreeks vragen naar de aard van de ziekte. U mag wel vragen naar welk gebied de werknemer op vakantie is geweest en of er gezondheidsklachten zijn. Werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. De meeste werknemers zullen echter wel aangeven wat de klachten zijn. U mag deze medische gegevens niet verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet.

Alleen de bedrijfsarts kan en mag beoordelen of de zieke werknemer kan komen werken.

Wat als uw werknemer niet ziek is, maar uit angst besmet te raken niet op het werk wil verschijnen?

Als de werknemer vanaf huis het werk verricht, moet u uiteraard het loon doorbetalen. Anders wordt het wanneer de werknemer niet naar het werk wil komen uit angst besmet te raken. Als u er als werkgever alles aan heeft gedaan deze angst weg te nemen door bijvoorbeeld het toepassen van voorgeschreven voorzorgs- en hygiënemaatregelen, dan zou dit kunnen worden aangemerkt als werkweigering. Echter, u kunt de werknemer er in dat geval op wijzen dat hij/zij er zelf voor kiest thuis te blijven. Opname van verlofdagen ligt dan voor de hand. Wil werknemer dat niet, dan kan de  loonbetaling worden gestaakt. U bent echter als werkgever wel verplicht de werknemer te wijzen op dit gevolg.

Wat als de partner en/of de kinder(en) van mijn werknemer ziek zijn, maar mijn werknemer niet?

Werknemers hebben in dit geval recht op verlof om zo hun zieke kind de zorg te geven die nodig is. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. Daaronder valt (onder andere) de ‘noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag’ van de partner of een kind. Bij calamiteitenverlof bestaat (in principe) recht op 100% doorbetaling van het loon.

Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur kan dus 72 uur aan kortdurend zorgverlof per jaar worden opgenomen. Bij kortdurend zorgverlof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon.

Wat als uw werknemer naar een besmet gebied reist?

Uiteraard is het te hopen dat de werknemer het risico op besmetting niet onnodig opzoekt, maar het is goed te weten dat de wet de mogelijkheid biedt een al vastgestelde vakantie te wijzigen. Daartoe moeten wel “gewichtige redenen” zijn. Acuut besmettingsgevaar of een negatief reisadvies lijken daaronder te vallen. Zorg wel dat u over de wijziging overleg met de werknemer pleegt en dat de (eventuele) kosten die de werknemer vanwege de wijziging maakt, moeten worden vergoed.

En wat als de werknemer terugkomt uit een besmet gebied met het coronavirus? Heeft de werknemer ook dan recht op loondoorbetaling?

Op grond van de wet heeft een arbeidsongeschikte werknemer géén recht op loon “indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt”. Deze uitsluiting wordt echter zeer strikt uitgelegd: alleen als de opzet van de werknemer gericht was op het ziek worden, bestaat geen recht op loon. Daar is niet snel sprake van en is zeker niet aan de orde als het voor een werknemer niet voorzienbaar was dat besmetting zou kunnen optreden. Alleen in gevallen waarin medewerkers ondanks een negatief reisadvies afreizen naar een gebied dat “op slot zit” en bekend staat als een “Corona brandhaard” zou mogelijk geweigerd kunnen worden loon te betalen.

Wanneer recht op werktijdverkorting?

Corona valt niet onder het “normale” ondernemersrisico en is daarmee een bijzondere situatie waardoor werkgevers in aanmerking kunnen komen voor werktijdverkorting. In dat geval moet aangetoond worden dat er in een periode van minimaal twee tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus. Dit wordt per vennootschap bepaald en dus niet per afdeling of filiaal.

De eerste stap tot werktijdverkorting is de aanvraag hiervan. Dat kan via dit formulier. Wanneer u de vergunning heeft ontvangen, moet u dit melden bij het UWV door middel van dit formulier.

In het geval de aanvraag is goedgekeurd, verstrekt het UWV voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering. Dit geldt niet met terugwerkende kracht. Werkvermindering voor de aanvraagdatum valt dus niet onder de vergunning. U betaalt het reguliere loon door aan uw werknemers. Voor de werknemers die in aanmerking komen voor een WW-uitkering, maakt het UWV de uitkering aan u over.

Wat kunt u als werkgever doen om zorg te dragen voor een veilige werkplek?

U moet ervoor zorgen dat de maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen ook op de werkvloer worden toegepast. Wij raden aan deze hygiënemaatregelen te communiceren met de werknemers en erop toe te zien dat ze worden nageleefd.

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en toiletten
  • Maak regelmatig schoon, ook deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen.
  • Groeten zonder aanraking

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Wij geven graag antwoord!