10 veelvoorkomende schadeposten

10 veelvoorkomende schadeposten bij letselschade

Letselschade

10 veelvoorkomende schadeposten bij letselschade

U heeft een ongeval gehad en daarbij letselschade opgelopen. De vraag die vervolgens veelal aan onze letselschadeadvocaten wordt gesteld is, ‘welke schade krijg ik vergoed?’. Er zijn vele schadeposten die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding bij letselschade. 10 veelvoorkomende schadeposten worden in dit artikel besproken.

1. Smartengeld

Het kan zijn dat wanneer u letselschade hebt opgelopen u recht hebt op een vergoeding van immateriële schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Hiervan kan sprake zijn indien u sinds het ongeval anders in het leven staat bijvoorbeeld door angst, verdriet, pijn of gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld:

Bent u blijvend invalide?

  • Heeft u plezier in het leven gemist en was dit niet het geval geweest als er geen sprake was geweest van een ongeval?
  • Wat is de ernst van uw letsel?
  • Hoe lang duurde uw herstel?
  • Wat de hoogte is van de immateriële schade (het smartengeld) is per schadegeval verschillend. Onze advocaten adviseren u daar graag over.
2. Verlies van arbeidsvermogen

Door een ongeval kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken, waardoor verlies van arbeidsvermogen ontstaat. Simpelweg betekent dit dat u minder of geen inkomen meer uit arbeid krijgt. Financieel kan dit grote gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan uw salaris dat nog maar voor 70% door uw werkgever wordt betaald omdat u ziek bent of onregelmatigheidstoeslagen die niet meer worden betaald.

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, dient ook gesproken te worden over uw verdere loopbaan. Hoe had deze er uit gezien zonder het ongeval en hoe ziet deze er nu uit? Onze specialisten kijken graag met u mee naar deze schadepost en schakelen indien nodig bijvoorbeeld met een arbeidsdeskundige. Een arbeidsdeskundige kijkt samen met u en onze specialist wat de consequenties zijn geweest van het ongeval op uw werksituatie.

3. Huishoudelijke hulp

Letselschade kan betekenen dat u niet meer in staat bent om uw huishoudelijke taken te verrichten. Hoe kan dit opgelost worden? U kunt hiervoor huishoudelijke hulp inschakelen. Dit kunnen vrienden of familie zijn, maar uiteraard bestaan er ook professionele partijen voor hulp in de huishouding. De huishoudelijke hulp kan de taken die u normaal gesproken voor het ongeval zelf verrichten voor u uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het schoonmaken van uw huis, maar ook de verzorging van uw kinderen kan hier onder vallen. Per schadegeval bekijken onze specialisten welke mogelijkheden er zijn om de kosten voor de huishoudelijke hulp te claimen bij de aansprakelijke partij.

4. Zelfwerkzaamheid

Het kan zijn dat u door een ongeval werkzaamheden in, aan en rond uw huis niet meer kan verrichten die u zonder het ongeval wel zelf zou hebben uitgevoerd. Denkt u hierbij aan tuinonderhoud, reparatiewerkzaamheden in en aan uw woning of schilderwerkzaamheden. Er wordt dan gesproken over het verlies van zelfwerkzaamheid. Is er door het ongeval sprake van verlies van zelfwerkzaamheid en kan dit worden aangetoond, dan kan bij de aansprakelijk partij aanspraak worden gemaakt op vergoeding van verlies aan zelfwerkzaamheid.

5. Ziekenhuisopname of verblijf voor revalidatie

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis vanwege het ongeval of verblijft u tijdelijk elders voor revalidatie? Er bestaat dan recht op ‘daggeldvergoeding’. Per dag dat u in het ziekenhuis of revalidatievoorziening verblijft, bestaat er recht op een vergoeding. Deze ‘daggeldvergoeding’ is bedoeld ter dekking van kosten voor bed- en ziekenhuiskleding en om het verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen.

6. Studievertraging

Studievertraging die wordt opgelopen naar aanleiding van een ongeval, kan veelal worden verhaald op de aansprakelijke partij. Niet alleen de extra kosten die u maakt door de studievertraging, maar ook het door de studievertraging later betreden van de arbeidsmarkt is een schadepost.

7. Rechtsbijstand

Als de veroorzaker van uw letselschade de aansprakelijkheid heeft erkend, draait deze partij ook op voor de kosten van uw rechtsbijstand. Deze kosten zijn onderdeel van uw schade en uit de wet vloeit voort dat redelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. De kosten die onze letselschadeadvocaat maakt worden dan ook in rekening gebracht bij de partij die aansprakelijk is voor uw schade.

8. Schade aan uw persoonlijke eigendommen

Tijdens een ongeval kunnen uw persoonlijke eigendommen beschadigen of zelfs verloren gaan. De aansprakelijke partij dient deze schade te vergoeden. U kunt hierbij denken aan reparatiekosten of kosten ter vervanging van het product. Veelal wordt de vergoeding gebaseerd op de dagwaarde van het product. Indien een persoonlijk eigendom door het ongeval beschadigd is geraakt, kan het zijn dat de verzekeraar het product wenst te taxeren om de waarde te bepalen. Het is dan ook van belang dat u het beschadigde product bewaart tot er een vergoeding is afgesproken.

9. Medische kosten

Indien u door het ongeval medische kosten maakt die uw ziektekostenverzekeraar niet kan vergoeden, dienen deze kosten vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld uw eigen risico van de zorgverzekeraar dat u door het ongeval heeft moeten aanspreken of therapieën die door uw zorgverzekeraar niet (volledig) worden vergoed. De gemaakte kosten dienen uit medisch oogpunt wenselijk te zijn voor uw herstel alsmede dienen de kosten qua hoogte redelijk te zijn.

10. Reiskosten

Reiskosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval om bijvoorbeeld naar artsen of uw therapeut te gaan, komen voor vergoeding in aanmerking. Echter ook reiskosten die uw gezins- of naaste familieleden maken om u te bezoeken in het ziekenhuis kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij. Het is dan ook van belang dat u, uw gezins- en naaste familieleden de extra gereden kilometers bijhouden.

Andere schadeposten?

Naast de 10 veelvoorkomende schadeposten bestaan er natuurlijk nog veel andere schadeposten die mogelijk betrekking hebben op uw letselschade. Onze advocaten bespreken graag samen met u welke schadeposten voor u voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze letselschade advocaten.

Onze letselschade specialisten staan klaar om u door een moeilijke periode heen te helpen zodat u kunt focussen op herstel.