echtscheiding verdelen

Wat kost een scheiding?

Personen- en familierecht

Wat kost een scheiding?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.

Vraag:

Wat kost een echtscheiding?

Antwoord:

Uurtarief als basis

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 1 (ik wil gaan scheiden, hoe kan ik dat het beste aanpakken) heb verteld, zijn er verschillende manieren om een echtscheiding te regelen. Aan de verschillende manieren van regelen van een echtscheiding hangen ook verschillende kostenplaatjes. Het uitgangspunt is dat wij op basis van een uurtarief werken en voorafgaand met u een overeenkomst sluiten waarin wij het met u overeengekomen uurtarief vastleggen. U kunt ons bellen om ons actuele uurtarief te vernemen. Ons uurtarief is altijd exclusief btw. Wij hebben een transparant uurtarief en geen verborgen kosten.

“Wij hebben een transparant uurtarief en geen verborgen kosten.”

Wel rekenen wij u de kosten door die door derden aan ons in rekening worden gebracht. U moet daarbij denken aan kosten van uittreksels die door ons worden aangevraagd omdat deze moeten worden overgelegd bij de processtukken, kosten van het griffierecht (lees hier meer over griffierecht) dat de Rechtbank ons in rekening brengt in geval van een procedure, kosten van de deurwaarder die wordt ingeschakeld omdat wij vragen dat die voor u maatregelen neemt om bijvoorbeeld gelden te innen of beslag te leggen. Behalve over de uittreksels, overleggen wij altijd met u voordat wij derden inschakelen om kosten te maken. U moet immers de kosten van de deurwaarder kunnen afwegen tegen de opbrengsten van een dergelijke actie. Voor wat betreft de kosten van het griffierecht kunt u de hoogte daarvan nagaan op de website van de rechtspraak: www.rechtspraak.nl/griffierecht

Hoeveel tijd kost het regelen van de echtscheiding?

Omdat wij op uurbasis werken hangen de kosten voor u derhalve af van de hoeveelheid werk die aan het regelen van de echtscheiding dient te worden besteed.

Kosten/tijd in geval van echtscheidingsmediation.

Als het gaat om de kosten van de mediation is dat gemakkelijker in te schatten althans zichtbaarder voor u als klant dan bij een zogenaamde echtscheiding op tegenspraak. Immers bij een mediation bestaat een groot deel van het werk uit het voeren van gesprekken met de beide partners samen en daar zitten zij zelf bij waardoor ook meteen duidelijk is hoeveel tijd dat in beslag heeft genomen. Bovendien geldt dat als de mediation slaagt, en dat is gelukkig in de meeste gevallen zo, de werkzaamheden bestaan uit het op papier zetten van de afspraken, het opstellen en indienen van een echtscheidingsverzoek en afrondende werkzaamheden zoals inschrijving van de echtscheiding. De tijd die met deze werkzaamheden gemoeid is, en daardoor de kosten, is in het algemeen goed in te schatten. Verder maken wij verslagen van de gesprekken en vaak ook alimentatieberekeningen. Ook de daarmee gepaard gaande tijd en kosten kunnen wij u vooraf duidelijk in beeld brengen. Soms is het nodig om andere specialisten in te schakelen zoals een deskundige die bijvoorbeeld de waarde van uw onderneming kan bepalen. Dat gaat echter altijd in overleg met u en ook daarover worden eerst afspraken over de kosten gemaakt voordat er een opdracht wordt gegeven.

Kosten/tijd in geval van een echtscheiding op tegenspraak.

Indien geen sprake is van mediation maar beide partijen een eigen advocaat hebben, wij noemen dat een zogenaamde zaak op tegenspraak, dan nemen wij vooraf met u de stappen door die zullen volgen. Dat is namelijk niet in iedere zaak hetzelfde. Zoals hierboven al aangegeven, is het mogelijk dat er een procedure moet worden gevoerd. In het algemeen bestaat een echtscheidingsprocedure uit een door de ene partij in te dienen verzoekschrift en de andere partij in te dienen verweerschrift waarna een mondelinge behandeling bij de Rechtbank zal plaatsvinden. Afhankelijk van de onderwerpen die in het kader van de echtscheiding moeten worden geregeld, kunnen er meer handelingen in een procedure nodig zijn.

Kosten/tijd in geval van een echtscheiding op tegenspraak waarin toch voor overleg wordt gekozen in plaats van het voeren van een procedure.

In zaken waarin voor het overleg wordt gekozen, zoals zaken waarin onderhandeld wordt met de wederpartij via viergesprekken en uiteindelijk afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, is het makkelijker een kosteninzicht te geven. Immers, wij weten hoeveel tijd moeten worden besteed aan het opstellen van een overeenkomst en het maken van alimentatieberekeningen. Wij kunnen u duidelijk informeren over de kosten net zoals in mediation zaken zoals hierboven vermeld. De overige kosten zitten veelal in de tijd die gemoeid is met het voeren van de viergesprekken en de eventuele correspondentie. Omdat u, net als in mediation zaken, bij die viergesprekken zelf aanwezig bent, hebt u altijd een goed beeld van de tijd die een en ander in beslag neemt.

“Onze uitdaging is om ervoor te zorgen dat er in een echtscheidingszaak geen verliezers zijn.”

Indien een echtscheidingszaak met begeleiding van twee advocaten uiteindelijk wordt geregeld en afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, dan wordt daarna ofwel een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank ingediend ofwel één van partijen dient een echtscheidingsverzoek in en de andere partij refereert zich daaraan. In het laatste geval stuurt de advocaat een referteverklaring aan de rechtbank. In beide gevallen gaat het om eenvoudige processtukken waarvan de opstelling niet veel tijd kost en hoeven partijen niet naar de Rechtbank. De daarmee gepaard gaande kosten zijn dan ook te overzien.

Maatwerk versus vaste prijs

Zodra wij de zaak volledig met u hebben besproken kunnen wij een betere inschatting maken van welke acties nodig zijn en hoeveel tijd dat ongeveer kost, zodat wij u beter kunnen informeren over de daarmee gepaard gaande kosten. Vanzelfsprekend hebben wij gedurende de zaak ook regelmatig overleg over het verloop van de procedure en de daarmee gepaard gaande kosten. Immers, wij vinden dat te allen tijde de verhouding van de kosten en baten goed in de gaten moet worden gehouden.

Dat is ook de reden dan wij in beginsel niet met een vaste prijs werken. Wij willen namelijk het maatwerk leveren dat uw zaak nodig heeft, niet meer en niet minder! Een (vaste) prijsafspraak is niet uitgesloten. Wij kunnen namelijk nimmer met zekerheid voorspellen hoe een zaak exact gaat lopen. Dat is immers afhankelijk van u, maar ook van de acties die de andere partij onderneemt. Bovendien kunnen er zoveel meer- en minderwerkopties zijn dat het voor u toch niet de beoogde zekerheid biedt die u wenst. De prijs is dan een zo algemeen bedrag dat u te weinig maar ook teveel kunt betalen. Wij vinden het reëel dat wordt betaald voor het werk dat in samenspraak met u nodig is, zoals gezegd, niet meer en niet minder.

“Niet alle belangen zijn in geld uit te drukken. Daarom kijken wij ook wat er voor u op andere fronten valt te winnen en verliezen.”

Wij begrijpen ook dat niet alle belangen in baten zijn uit te drukken. Echter, wij bespreken altijd met u wat u te winnen en te verliezen hebt en wat de kosten daarvan zijn.

Wat is de waarde van een goed geregelde echtscheiding?

Zoals gezegd zijn niet alle belangen in geld uit te drukken en kijken wij ook wat er, niet zozeer financieel maar ook op andere fronten voor u te winnen en te verliezen valt. Niet voor niets wordt in echtscheidingszaken vaak gezegd dat er eigenlijk alleen maar verliezers zijn. Voor ons is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat dat niet opgaat. Het gaat wat ver om te zeggen dat er alleen maar winnaars zijn. Maar om voor elkaar krijgen dat een op het eerste gezicht negatieve gebeurtenis, te weten een relatiebreuk, tot gevolg heeft dat beide partijen en hun kinderen, het leven na de breuk weer goed op de rit hebben en verder kunnen zonder strijd, soms zelfs beter dan binnen de relatie die er daarvoor was, is een bijzonder belang dat niet in geld is uit te drukken.

Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand; de zogenaamde toevoeging

Wij behandelen ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand echter niet onbeperkt. Immers de vergoedingen die door de overheid worden verstrekt voor ons werk staan onder druk. Om die reden moeten wij helaas kritisch zijn welke en hoeveel zaken wij aannemen, willen wij als kantoor ons hoofd financieel boven water kunnen houden. Voor ons geldt in ieder geval dat wij de zaken die wij op gefinancierde basis behandelen de aandacht willen geven die nodig is. Voor de voorwaarden voor de verkrijging van deze gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor de Rechtsbijstand: www.rvr.org

Rechtsbijstandverzekering en echtscheiding

Er zijn ook rechtsbijstandsverzekeraars die de kosten van een echtscheiding, vaak een mediation, vergoeden. Op korte termijn komen wij bij u hierop terug door de publicatie van een overzicht van welke rechtsbijstandsverleners wat vergoeden en op welke voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u met bovenstaande informatie duidelijkheid te hebben gegeven over de kosten van een echtscheiding. Als u wilt weten wat in uw concrete geval een en ander gaat kosten dan kunnen wij voor u een op maat gemaakt offerte maken. Bel gerust om een afspraak te maken. Wij zijn een laagdrempelig kantoor en onze gespecialiseerde en ervaren advocaten en mediators helpen u graag om uw leven na de scheiding weer op de rit te krijgen waarbij voor u duidelijk is wat dat kost.

Geschreven door

Inge Mooren – van Weereld

advocaat & mediator
familierecht, erfrecht, mediation

inge mooren