Procedure gezamenlijke toegang ouders

Procedure gezamenlijke toegang ouders

Personen- en familierecht

Procedure gezamenlijke toegang ouders

Al enige tijd geleden is de Rechtspraak een pilot procedure gezamenlijke toegang ouders gestart met als belangrijkste doel het tegengaan van vechtscheidingen. Aan ouders met minderjarige kinderen wordt in een vroeg stadium van het scheidingsproces de mogelijkheid gegeven om gezamenlijke toegang tot de rechter te krijgen. Er wordt gestart met een gezamenlijk processtuk. Beide ouders kunnen hun eigen advocaat hebben, maar het over en weer uitwisselen van vaak zeer lange processtukken wordt in deze pilot achterwege gelaten. Diverse hulpverleners zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van de pilotprocedure, onder andere gecertificeerde instellingen als Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. In dit artikel geef ik u graag meer informatie over deze procedure en wat het verschil is met een reguliere procedure.

Verloop pilot procedure gezamenlijke toegang ouders

De procedure gezamenlijke toegang ouders wordt gestart met het invullen van een zogeheten deelnameformulier. In dit deelnameformulier worden de geschilpunten die de ouders aan de rechter willen voorleggen opgesomd. De ouders en hun advocaten vullen samen dit formulier en de bijlage in. Het doel is om de wensen van de ouders zo kort en overzichtelijk mogelijk bij elkaar te zetten zodat duidelijk is over welke geschilpunten de rechter moet beslissen. Zouden er al voorlopige of definitieve afspraken tussen partijen zijn gemaakt, dan dienen die ook in het formulier te worden opgenomen. Nadere stukken kunnen niet meer worden ingediend.

Na het indienen van het deelnameformulier beoordeelt de rechter of de zaak geschikt is voor de pilot. In dat geval wordt de zaak met voorrang op zitting geplaatst, dat wil zeggen binnen zes weken na indienen van het formulier. Er zal een zitting (gesprek) plaatsvinden zodat de rechter de ouders en kind(eren) kan spreken om in kaart te brengen wat nodig is om tot een einde van het conflict te komen. Uiteindelijk beslist de rechter of er tot een (voorlopig) oordeel gekomen kan worden, verdere schikkingsonderhandelingen nodig zijn, een verwijzing naar hulpverlening wordt geadviseerd of een (tussen)beslissing wordt genomen.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze pilot?

In de procedure kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen worden besproken:

 • of de ouders samen het gezag over de kinderen moeten blijven houden;
 • bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven;
 • de verdeling van de dagen dat de kinderen bij één van de ouders zijn;
 • hoe je elkaar op de hoogte houdt over de kinderen;
 • de kinderalimentatie;
 • de partneralimentatie;
 • wie (zolang) in de woning mag blijven wonen;
 • de verdeling van de gezamenlijke spullen.

Voorwaarden deelname pilot procedure toegang gezamenlijke ouders

Wanneer er geen enkele overeenstemming is over onderstaande punten waarover in een echtscheiding een beslissing moet worden genomen, dan is de procedure gezamenlijke toegang ouders niet toegestaan:

 • gezag;
 • hoofdverblijf van de kinderen;
 • zorg- of omgangsregeling;
 • informatieregeling;
 • kinderalimentatie;
 • partneralimentatie;
 • voortgezet gebruik van de woning en de gebruikersvergoeding;
 • huurrecht;
 • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en eenvoudige gemeenschap.

Overige voorwaarden om deel te kunnen nemen:

 • het geschil ziet op een van de hiervoor genoemde onderwerpen;
 • het belang van de kind(eren) staat voor beide ouders voorop;
 • de ouders zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan en staan open om met elkaar afspraken te maken over de onderwerpen waar zij het (nog) niet over eens zijn;
 • omdat wordt deelgenomen aan een pilot dient vooraf en na afloop van de pilot een vragenlijst te worden ingevuld. Dit wordt ook aan de kind(eren) gevraagd. Vanzelfsprekend wordt hierbij de privacy gewaarborgd.

Indien de procedure gezamenlijke toegang niet is toegestaan, dient een reguliere echtscheidingsprocedure te worden gevolgd.

Waarom zou u kiezen voor een pilot procedure gezamenlijke toegang ouders?

Door de zaak op zeer korte termijn op zitting te plaatsen wordt voorkomen dat de zaak voortsleept, er steeds meer afstand tussen ouders ontstaat en vooral dat kinderen veel last krijgen van de echtscheidingsprocedure.

Pilot procedure gezamenlijke toegang ouders versus reguliere procedure

Bij de pilot procedure gezamenlijke toegang ouders wordt door de ouders samen met de eigen of gezamenlijke advocaat een deelnameformulier ingevuld en ingediend bij de rechter. Bij de reguliere procedure wordt door de advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.

De opstelling van partijen is heel anders dan in een gewone rechtszaak. De pilot procedure gezamenlijke toegang ouders is meer een gesprek waarin de gelegenheid wordt geboden allerlei standpunten en ideeën met elkaar en in het bijzijn van de rechter uit te wisselen. Voor advocaten is het een heel andere manier van procederen dan het bewandelen van de reguliere weg naar de rechtbank. Er zijn nog niet veel zaken op deze wijze behandeld door de rechtbank. Veel ouders kennen deze weg niet. Vaak wordt via advocaten, veelal door het houden van viergesprekken en het voeren van schriftelijk en telefonisch overleg, al getracht om de geschillen op te lossen. Wanneer ouders het niet eens zijn, wordt de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd.

En waarom zou u niet kiezen voor een pilot procedure gezamenlijke toegang ouders?

Er kunnen verschillende redenen zijn om alsnog de reguliere weg te bewandelen. Ouders hebben dan meer het idee te worden gehoord of hun standpunten te kunnen toelichten. Wanneer processtukken voorafgaand aan een zitting aan de rechter worden toegezonden kan een rechter meer tijd nemen om het een en ander door te nemen. Anderzijds is het voeren van de procedure gezamenlijke toegang ouders een zeer makkelijke ingang bij de rechtbank waarbij zeer snel uitspraken kunnen worden gedaan. Dit in tegenstelling tot het doorlopen van de reguliere echtscheidingsprocedure waarin het wijzen van de echtscheidingsbeschikking tot wel een jaar op zich kan laten wachten.

Wilt u laten beoordelen of uw echtscheiding geschikt is om op deze wijze bij de rechtbank aan te vragen, neem dan contact op.

Geschreven door

Linda van Putten – van den Heuvel

advocaat 
familierecht

linda van putten van den heuvel