TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

De rol van medezeggenschap bij reorganiseren

Arbeids- en ambtenarenrecht

De rol van medezeggenschap bij reorganiseren

Bij reorganisaties speelt de medezeggenschap een belangrijke rol. Dit houdt in dat werknemers, via een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), invloed kunnen uitoefenen op het reorganisatiebesluit.  Medezeggenschap is niet alleen cruciaal voor het opbouwen van draagvlak onder werknemers, maar kan in bepaalde situaties ook een wettelijke verplichting zijn. In dit artikel verkennen we de aard van deze wettelijke verplichting en belichten we het belang ervan voor een effectieve reorganisatie.

De OR: medezeggenschap bij grotere organisatie

In bedrijven met een ondernemingsraad (OR) is het verplicht om dit medezeggenschapsorgaan verplicht te raadplegen bij elke belangrijke verandering in de organisatie. Dit betreft wijzigingen zoals het aanpassen van functies, het sluiten van afdelingen, of het ontslaan van een groot aantal medewerkers.

Verplichting bij vrijwillige OR

Deze verplichting om de OR te raadplegen geldt ook voor organisaties waarbij de ondernemingsraad vrijwillig is ingesteld en waarvan de oprichting bij de bedrijfscommissie is geregistreerd.

Adviesrecht van de OR

Het is van groot belang om de OR zo vroeg mogelijk in te lichten over de voorgenomen reorganisatie. Zorg ervoor dat dit gebeurt op een moment waarop hun advies daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming. Wilt  u weten hoe u dit effectief aanpakt? In ons artikel geven we gedetailleerd advies over het indienen van een adviesaanvraag bij de OR.

 

De PVT: medezeggenschap bij kleinere organisaties

Bij kleinere organisaties kan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) een belangrijke rol spelen bij de medezeggenschap. Een PVT moet worden ingesteld als:

  • De organisatie tussen de 10-50 werknemers bestaat én ten minste de helft van de medewerkers dat vraagt, of;
  • Als de cao de instelling van een PVT voorschrijft.

Adviesrecht van de PVT

De PVT heeft een adviesrecht bij besluiten waarbij ten minste 25% van de werknemers betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan ontslagen of veranderingen in arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden.

De PVT in kleinere organisaties (minder dan 10 werknemers)

Ook in organisaties met minder dan 10 werknemers kan een PVT worden opgericht. Dit gebeurt echter op vrijwillige basis. In deze gevallen heeft de PVT dus geen formeel adviesrecht.

 

Personeelsvergadering bij organisaties zonder OR of PVT

Personeelsvergadering bij bedrijven met 10-50 werknemers

Als uw bedrijf bestaat uit 10 tot 50 werknemers én er geen PVT is ingesteld, dan bent u verplicht om de personeelsvergadering (PV) raadplegen als er sprake is van:

Let op. Deze verplichting geldt naast de verplichting om 2 keer per jaar een PV te organiseren. Vergeet hierbij niet om goede afspraken te maken met de PV.

Vrijwillige personeelsvergadering bij bedrijven met < 10 werknemers

In bedrijven met minder dan 10 werknemers kunt u ervoor kiezen om op vrijwillige basis een PV te houden. Hoewel het in deze kleinere setting niet wettelijk verplicht is om advies te vragen bij reorganisaties, kan een personeelsvergadering toch een waardevolle bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder uw personeel.

Let op. Ook in dit geval bestaat er wel de verplichting om minstens 2 keer per jaar een personeelsvergadering te organiseren. Hier hoeft u de reorganisatie echter niet te bespreken.

 

De rol van vakbonden en het UWV

Bij een reorganisatie spelen niet alleen medezeggenschapsorganen als de OR  en de PVT een belangrijke rol. In geval van collectief ontslag vereist de Wet melding collectief ontslag (WMCO) ook dat vakbonden en het UWV worden geraadpleegd. Dit is een essentiële stap om te voldoen aan de wettelijke eisen. Wat dit concreet betekent leest u ons artikel over de regels bij collectief ontslag.

Het belang van tijdig advies vragen

Het tijdig raadplegen van de medezeggenschapsorganen tijdens het reorganisatieproces – of dat nu een OR, PVT of PV betreft – is cruciaal. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een directe afwijzing van uw (voorlopige) ontslagaanvraag door het UWV. Hoe dat zit, leest u in ons artikel over het aanvragen van de ontslagvergunning bij het UWV.

Strategie voor een succesvolle reorganisatie

Het volgen van de richtlijnen in dit artikel en het opstellen van een helder communicatieplan, helpt u om het reorganisatieproces effectief te doorlopen. Wilt u meer inzicht in de specifieke stappen en strategieën voor een succesvolle reorganisatie? Raadpleeg dan ons uitgebreide artikel over het stappenplan bij reorganisaties voor gedetailleerde informatie.

Ondersteuning nodig bij uw reorganisatie?

Een reorganisatie kan een uitdaging zijn. Als u ondersteuning nodig hebt in dit proces, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor deskundige begeleiding. Wij staan klaar om u te helpen bij een gestroomlijnde en succesvolle reorganisatie.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens