Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Insolventierecht

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Graag vertel ik u meer over eigendomsvoorbehoud bij faillissement. Elke leverancier wil graag betaald krijgen voor de producten die hij levert. De grootste zekerheid op betaling heeft u uiteraard indien er op voorhand betaald wordt of direct bij levering (afgifte) van het product. In de praktijk worden de producten echter vaak op rekening geleverd en dan is het voor de leverancier afwachten wanneer betaling van de factuur volgt. Normaal gesproken zou betaling binnen 30 dagen na factuurdatum moeten plaatsvinden. In de tussentijd loopt u als leverancier het risico dat de afnemer failliet gaat. Om uw risico te beperken kunt in ieder geval een eigendomsvoorbehoud overeenkomen. In dit artikel vertel ik u graag meer over het eigendomsvoorbehoud. Wat het is en waarom ik u adviseer een uitgebreid eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden op te nemen.

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

De eigendom van het product gaat pas over van de leverancier (verkoper) van het product op de afnemer (koper) op het moment dat aan een voorwaarde is voldaan, vaak de betaling van het product. Zolang er nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden gaat de eigendom van het product nog niet over naar de koper ervan.

Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

Het is ook mogelijk om de voorwaarden waaronder het eigendom van het product over gaat van de leverancier naar de klant uit te breiden, een zogenaamd uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Indien u naast producten ook diensten levert aan de klant, kunt u bedingen dat ook de eigendom van de producten die u heeft geleverd pas overgaat als óók de facturen voor de dienstverlening volledig zijn betaald. Een voorbeeld hiervan is het leveren van een hekwerk waarbij de leverancier ook het hekwerk plaatst. U kunt overeenkomen dat de eigendom van het hekwerk pas overgaat op de klant als ook de factuur voor het plaatsen van het hekwerk is betaald.

Daarnaast is het mogelijk om overeen te komen dat alle door de leverancier geleverde producten eigendom blijven van de leverancier zolang niet alle facturen van desbetreffende leverancier zijn betaald. Zelfs de reeds betaalde producten zouden in dat geval eigendom blijven van de leverancier totdat de laatste factuur is voldaan. Hieronder ga ik nog kort in op het voordeel van het eigendomsvoorbehoud in het geval de facturen onbetaald blijven en de afnemer failliet gaat.

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Een eigendomsvoorbehoud is in een faillissementssituatie een sterk recht van de leverancier. Indien er een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen geldt immers dat het product dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd niet tot het vermogen van de failliete afnemer behoort. De leverancier is immers nog eigenaar van het product. De leverancier dient zich snel bij de curator te melden om daar aan te geven dat zich in de boedel producten bevinden waarvan niet de failliete afnemer maar de leverancier eigenaar is. De leverancier kan door uitoefening van het eigendomsvoorbehoud niet bereiken dat hij alsnog betaald krijgt, maar kan wel zijn schade beperken door de producten terug te nemen die hij geleverd heeft. Deze kunnen dan vervolgens aan een andere klant worden verkocht die (hopelijk) wel betaalt.

Samengevat

Met een eigendomsvoorbehoud blijft u als leverancier eigenaar van het geleverde product totdat de afnemer de hele factuur heeft voldaan. Op deze manier heeft u als leverancier de zekerheid dat wordt betaald of dat het geleverde product in uw eigendom blijft en u deze dus kunt terugvorderen als de facturen onbetaald blijven. Ook bij een faillissement van de afnemer heeft het eigendomsvoorbehoud voordelen. Met een eigendomsvoorbehoud behoren de geleverde producten niet tot de boedel en kunt u deze ophalen, uiteraard voor zover de producten nog aanwezig zijn. Meld u in ieder geval zo snel mogelijk bij de curator.

Uitgebreid eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden

Mijn advies is om te allen tijde afspraken goed vast te leggen, maar in dit specifieke geval adviseer ik u om in uw algemene voorwaarden een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op te nemen. Op die manier kunt u indien de afnemer niet betaalt of failliet gaat, altijd een beroep doen op deze voorwaarden. Voor meer informatie hierover, verwijs ik u naar het artikel “Wanneer kunt u een beroep doen op de algemene voorwaarden?

Waar kunnen wij u bij helpen?

Er zijn overigens beperkingen en uitzonderingen wanneer u een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud. Wanneer u daar meer over wil weten, wanneer u een eigendomsvoorbehoud wil opnemen in uw leveringsvoorwaarden of wanneer u een beroep wil doen op uw eigendomsvoorbehoud en daar hulp bij kunt gebruiken, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten.

Zekerheidsrechten

Eigendomsrecht is dus een zekerheidsrecht waarmee een ondernemer risico’s kan uitsluiten. Er zijn echter meerdere zekerheidsrechten waaronder pandrecht, recht van reclame en retentierecht. Wilt u meer weten over deze zekerheidsrechten? Lees dan dit artikel: Zekerheidsrechten – fight for your right.

Geschreven door

Bas Jacobs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

bas jacobs