juridische afkortingen uitgelegd

De 10 meest gebruikte juridische termen die een niet-advocaat écht niet begrijpt – Corona

Ondernemingsrecht

De 10 meest gebruikte juridische termen die een niet-advocaat écht niet begrijpt – Corona

Op advocatenkantoren wordt regelmatig gegooid (niet letterlijk) met jargon, dus hieronder volgen tien van die moeilijke woorden, die eigenlijk easy peasy zijn, deze keer met als thema: corona. Er wordt ook wel gesproken over jip-en-janneketaal, iets (moeilijks) uitleggen in makkelijke en begrijpelijke taal. Als een woord heel moeilijk klinkt, kan het best zo zijn dat de betekenis ervan easy peasy lemon squeezy is.
1. Compensatie abonnement

Oké, dit is niet echt een woord, maar u hoort het veel: door de coronacrisis kunnen veel bedrijven hun diensten niet leveren zoals gebruikelijk. Wat zijn uw rechten als u een abonnement hebt waar u geen gebruik van kunt maken door de coronacrisis? Volgens de wet hoeft u dan tijdelijk niet te betalen. Soms kunt u zelfs het abonnement beëindigen als het bedrijf langere tijd de afgesproken dienst niet levert.

2. Corona opt-in

Een veronderstelde toestemming. Door de corona-uitbraak is het aantal bezoeken aan de huisartsenpost sterk gestegen. Inzage van uw medische dossier op een huisartsenpost is alleen mogelijk als u daar toestemming voor hebt gegeven. Een mogelijk constructie waar nu aan wordt gewerkt is een tijdelijke ‘veronderstelde toestemming’. De zogenaamde Corona-opt-in. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is de coronacrisis in ieder geval geen reden om zomaar toegang te geven tot de gegevens van patiënten zonder expliciete toestemming.

3. Cruciaal beroep

Beroepsgroepen die, in tijden van de coronacrisis, nodig zijn om de samenleving draaiende te houden. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen in de zorg, verkoop, voedselverwerking en het onderwijs. De volledige lijst is te vinden op deze pagina van de website van de Rijksoverheid.

4. Getroffen sectoren

Bijna alle sectoren worden getroffen door de coronacrisis, maar het kabinet doelt op een specifiek aantal sectoren die grote consequenties ondervinden van de gezondheidsmaatregelen die zijn getroffen. Deze sectoren kunnen mogelijk gebruik maken van maatregelen zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Check de vastgestelde SBI-codes om te zien of uw bedrijf behoort tot een van de getroffen sectoren hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0

5. Nakomen

Nakomen is het uitvoeren van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die u met een ander hebt gesloten. Ook tijdens de coronacrisis bent u in beginsel verplicht om de afspraken uit een overeenkomst na te komen. Dit kan anders zijn als er sprake is van een overmachtsituatie. Wat dat is? Dat leest u onder “overmacht”, punt 7 van dit artikel.

6. Opschorting

Als de andere partij zijn verplichting uit de overeenkomst niet is nagekomen, mag u (in beginsel) nakoming van uw verplichting uit de overeenkomst opschorten totdat de ander zijn verplichting nakomt. Er moet wel samenhang bestaan tussen de verplichtingen, om op te mogen schorten. U moet de ander ook de mogelijkheid hebben geboden om de verplichting nog na te komen.

7. Overmacht

U bent niet in staat om te doen wat u moet doen, veroorzaakt door een (externe) omstandigheid. Levert de coronacrisis overmacht op? Dat is het geval als de overeenkomst niet kán worden nagekomen door de maatregelen die de overheid heeft genomen. Let op: soms regelt de overeenkomst zelf wat wel of niet onder een overmachtsituatie wordt verstaan.
Het gevolg van overmacht: de andere partij heeft geen recht op schadevergoeding als de overeenkomst door de overmachtsituatie niet wordt nagekomen.

8. Tekortkoming in de nakoming

Als u niet kúnt nakomen, of niet op een juiste (afgesproken) wijze, dan levert dit een tekortkoming (in de nakoming) op. Een gevolg hiervan kan zijn dat u schadevergoeding moet betalen aan de andere partij.

9. Noodmaatregelen

Door het kabinet zijn er verschillende maatregelen in het leven geroepen ter voorkoming van het verlies van banen en ter ondersteuning van de economie. Zo zijn er noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen die zijn getroffen door de coronacrisis. Onderwerpen van die regelingen zijn bijvoorbeeld: tegemoetkoming inkomsten en loon, uitstel van betaling van belasting en versoepeling van kredieten. Voor meer informatie over deze maatregelen verwijs ik u graag naar deze pagina: https://www.tenadvocaten.nl/ten-strijde-tegen-corona/.

10. NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Een tegemoetkoming van de overheid. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over drie maanden door de coronacrisis. Voor meer informatie over de NOW verwijs ik u naar het artikel https://www.tenadvocaten.nl/ten-strijde-tegen-corona/#werkgever-werknemer. In dit artikel geven de arbeidsrechtspecialisten van TEN antwoord op veel gestelde vragen met betrekking tot de NOW.

Als je de volgende keer denkt: ‘wat zeggen ze nou?’, dan horen wij het graag en leggen wij het gewoon nog een keer uit. Ken jij ook zo’n woord? Laat het ons dan weten, dan komt het terug in de volgende ‘De 10…’.

> Contact