buitenlandse werknemer aannemen

In een paar stappen een buitenlandse werknemer aannemen

Migratierecht

In een paar stappen een buitenlandse werknemer aannemen

Steeds vaker wordt gesproken over de problematiek met betrekking tot de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt en de rol die de arbeidsmigrant daarin kan vervullen. Wilt u wellicht een buitenlandse werknemer aannemen en wilt u graag weten welke stappen u in dat geval moet nemen? En wat zijn eigenlijk de regels? Als u dat wilt weten, lees dan verder.

Regelen van verblijfs- en werkvergunning voor buitenlandse werknemer

Afgaande op de informatie op de website van de IND lijkt het relatief eenvoudig om voor een buitenlandse werknemer een verblijfs- en werkvergunning te regelen. U dient “slechts” de juiste aanvraag in te dienen. Echter, in de praktijk blijkt dit een stuk lastiger te zijn. Het is van belang dat u rekening houdt met de verschillende achtergronden van de buitenlandse werknemer. Hieronder omschrijven wij wat de te nemen stappen zijn rekening houdend met de achtergrond van de buitenlandse werknemer.

Werknemers met nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland

Voor werknemers uit deze landen geldt het vrij verkeer van personen, zij mogen dus vrij werken in Nederland. Dat betekent dat zij geen verblijfsvergunning en werkvergunning (TWV= tewerkstellingsvergunning) nodig hebben. Met de juiste identiteitspapieren en door het verrichten werk + inschrijving bij de gemeente, ontstaat al snel verblijfsrecht.

Zogenaamde derdelanders (met de nationaliteit van buiten de EU)

Als deze persoon al een geldige verblijfsvergunning heeft, moet u controleren of deze persoon mag werken met die verblijfsvergunning. De arbeidsrechten staan op de achterkant van het ‘verblijfspasje’ bij bijzonderheden (doel van het verblijf en de arbeidsmarktaantekening) dat bij de verblijfsvergunning hoort. Voor veel toegelaten vreemdelingen zal dit zijn:

 • “Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”. TWV staat voor ‘werkvergunning’. Deze persoon mag vrij werken in Nederland.  U kunt een beoogd werknemer met deze vermelding op het verblijfsdocument zonder problemen in dienst nemen. Bij twijfel is het vragen van advies de meest aangewezen weg.

Voor de werknemer die nog in het buitenland is, zijn de volgende, meest voorkomende, situaties aan de orde.

 • Komt de buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen (drie maanden) werken, dan is dat voor een kort verblijf, dat wil zeggen in de zogenaamde vrije termijn van 90 dagen (niet visumplichtige landen) of met een visum kort verblijf. In dit geval is er meestal een ‘werkvergunning’(TWV) nodig. Deze vraagt u aan bij  het UWV! Belangrijk om te weten is dat de zogenaamde grensarbeider (iemand die bijvoorbeeld over de grens in België of Duitsland woont en aldaar als derdelander een verblijfsvergunning heeft) ook wordt gezien als iemand met een kort verblijf. Deze persoon werkt dan in Nederland, maar woont in dat andere EU-land.
 • Voor de werknemer die langer dan 90 dagen (drie maanden) in Nederland komt werken, bestaat de plicht van een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning wordt alleen afgegeven voor een specifiek doel, in dit geval om te werken in loondienst. Ook deze vergunning is via het UWV aan te vragen, echter enkel voor de werkstudenten en asielzoekers in Nederland die nog geen verblijfsvergunning hebben. In de meeste gevallen betreft het echter vreemdelingen die een zogenaamde Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid nodig hebben. Hieronder gaan we daar verder op in.

De werknemer die normale arbeid in loondienst gaat verrichten

Voor deze persoon kan meestal een aanvraag voor een zogenaamde gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) worden gedaan. In geval u de GVVA aanvraag gaat indienen, moet u zich als werkgever bewust zijn van een redelijk zware bewijslast waaronder:

 • het tijdig melden van de vacature(s) betreffende deze specifieke functie bij UWV;
 • bewijs van al uw inspanningen deze functie vervuld te krijgen;
 • het overleggen van uw administratie betreffende sollicitanten die u gesproken heeft en al dan niet heeft moeten afwijzen;
 • inschakeling van uitzend- en detacheringsbureaus en de resultaten van deze acties;
 • de zogenaamde EURES melding en contactmomenten met de contactpersoon bij UWV;
 • een duidelijke omschrijving van de functie en functie-eisen; en
 • de documenten betreffende identiteit, diploma’s, werkervaring/referenties van de vreemdeling die u wilt aannemen.

Als werkgever moet u kunnen aantonen dat de buitenlandse werknemer die u wilt aannemen, voldoet aan de door u gestelde redelijke functie-eisen. De IND en UWV zijn namelijk van mening dat u een werknemer van buiten de EU alleen maar mag aannemen als u tevergeefs al het mogelijke heeft gedaan om een gekwalificeerde werknemer binnen NL en de EU te vinden.

Kennismigrant

Allereerst moet uw bedrijf of organisatie erkend zijn als referent door de IND. Voor die (eenmalige) erkenning bestaan voorwaarden en bent u hoge legeskosten verschuldigd. De werknemer gaat werken in een hooggekwalificeerde functie waaraan een bruto salaris is verbonden dat elk half jaar opnieuw wordt vastgesteld,
per 1 januari 2019 bedraagt dit:

 • Voor 30 jaar of ouder: ​€ 4.500 bruto per maand;
 • Voor jonger dan 30 jaar: ​€ 3.299 bruto per maand;
 • ​Voor de kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of zonder vergunning zoekjaar hoogopgeleiden direct binnen drie jaar na afstuderen of verrichten van wetenschappelijk onderzoek: ​€ 2.364 bruto per maand.

Er gelden voor bijzondere beroepen specifieke looneisen. De meest actuele vindt u op de website van de IND. 

Aanvullend voor ondernemers

In het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt het ook voor zelfstandige ondernemers mogelijk gemaakt om bij vestiging in Nederland verblijfsrecht aan te vragen. Daar bestaan aparte voorwaarden voor. Voor die aanvraag moet u laten zien dat er met de vestiging van uw bedrijf in Nederland een ‘wezenlijk Nederlandse economisch belang’ wordt gediend. Om dit te controleren vindt een onderzoek plaats door ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt  gebruik gemaakt van een puntensysteem dat uit drie onderdelen bestaat, namelijk:

 • Persoonlijke ervaring;
 • Ondernemingsplan; en
 • Toegevoegde waarde voor Nederland.

Bij het aanvragen van de verblijfsvergunning moet de ondernemer zelf veel documenten en bewijsstukken overleggen. Voor gedetailleerde informatie, zie website van de IND

Voor de ‘start-up’ ondernemer gelden bijzondere voorwaarden, waaronder een verklaring van de begeleider (facilitator) van de aanvrager.
Bent u EU/EER burger of burger van Zwitserland dan bent u vrij zich als ondernemer voor het verrichten van arbeid in Nederland te vestigen.
Als Turkse onderdaan of als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land, geldt het puntensysteem niet. U moet dan nog wel aan andere voorwaarden voldoen zoals  inschrijving Kamer van Koophandel. U voldoet aan de eisen voor het bedrijf of beroep dat u uitoefent door bewijs middels alle noodzakelijke vergunningen en u dient met het ondernemingsplan aan te tonen voldoende inkomen te verdienen uit uw werk als ondernemer.

Specifieke vragen over een buitenlandse werknemer aannemen?

Mocht u een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen, dan zal bovenstaande informatie u op weg helpen.

> CONTACT