AVG persoonsgegevens kinderen

De AVG en persoonsgegevens van kinderen, hoe zit dat?

Privacyrecht

De AVG en persoonsgegevens van kinderen, hoe zit dat?

AVG persoonsgegevens kinderen

De AVG is niet altijd voor iedereen duidelijk. Laat staan hoe dit geregeld is met de AVG persoonsgegevens van kinderen. We nemen u mee in dit artikel waar wij het een en ander verduidelijken.

Verwerking persoonsgegevens huishoudelijk gebruik

Je mag niet zomaar persoonsgegevens van een ander delen op internet. Daar is in beginsel een wettelijke grondslag uit de AVG voor nodig. Een belangrijke en veelgebruikte grondslag is ‘toestemming’. In sommige gevallen is de AVG echter niet van toepassing, bijvoorbeeld bij het verwerken van persoonsgegevens voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik: de gegevens worden privé verwerkt. Een voorbeeld van verwerking is het publiceren van gegevens op internet. Deze uitzondering van verwerking met een persoonlijk of huishoudelijk doeleind waarbij de AVG niet van toepassing is, geldt niet voor het publiceren namens een bedrijf of het verwerken van gegevens voor professionele of commerciële doeleinden.

Indien een beroep kan worden gedaan op de uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, is het van belang dat de persoonsgegevens alleen zichtbaar zijn voor een beperkte kring van mensen en dus niet openbaar en voor iedereen zichtbaar zijn. Die kring mensen is bijvoorbeeld familie of vrienden.

Zijn er speciale regels voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen?

Mogen persoonsgegevens van kinderen wel worden verwerkt en zo ja, hoe beoordeel je wie ‘kind’ is? Het antwoord is dat organisaties nog steeds gegevens van kinderen mogen verwerken zodra de AVG op deze verwerking van toepassing is. In sommige gevallen is toestemming van de ouders nodig. Het begrip ‘kinderen’ volgens de AVG is niet hetzelfde als het zijn van minderjarig. De extra bescherming op grond van de AVG ziet op kinderen tot en met 16 jaar.

Wanneer is toestemming van de ouders nodig?

Een organisatie mag persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar verwerken, bijvoorbeeld via social media, online shoppen of via een app, als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Organisaties moeten ook controleren of die toestemming daadwerkelijk is gegeven en moeten zorgen dat bijvoorbeeld de privacyverklaring ook voor een kind begrijpelijk moet zijn.

Toestemming is één van de zes grondslagen waarop een gegevensverwerking gebaseerd mag zijn. Ten aanzien van kinderen wijkt de grondslag toestemming dus af van de situatie dat het geen kind zou betreffen.

Wat nu, als beide ouders het gezag over de kinderen hebben, en het niet eens zijn over het wel of niet geven van toestemming?

Mocht de verwerking van persoonsgegevens (gezien het beroepsmatige gebruik van de beelden) toch onder de reikwijdte van de AVG vallen, dan is een grondslag voor verwerking vereist. Toestemming kan een grondslag zijn. Maar wat nu, als beide ouders het gezag over de kinderen hebben, en het niet eens zijn over het wel of niet geven van toestemming?

In 2018 werd een zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank over dit onderwerp. Een vloggende moeder deelde foto’s en video’s van haar kinderen op social media. De ouders hadden gezamenlijk gezag over de kinderen, maar de vader was het niet (meer) eens met al het beeldmateriaal dat online werd geplaatst. De rechter oordeelde als volgt:

“De rechtbank gebiedt de moeder de foto’s, althans beeldmateriaal, en video’s, waarin [minderjarige 1] en [minderjarige 2] (deels) zichtbaar in beeld worden gebracht en/of de stemmen van de kinderen te horen zijn, alsmede mededelingen betreffende de kinderen binnen een week na de datum van deze beschikking van alle sociale media te verwijderen en deze verwijderd te houden, en zich te onthouden van plaatsing van nieuwe foto’s, althans beeldmateriaal, video’s en mededelingen als voornoemd, met dien verstande dat het de moeder wel is toegestaan dergelijke foto’s, althans beeldmateriaal, video’s en mededelingen te plaatsen op haar persoonlijke internetpagina’s, waaronder facebookpagina’s, zolang de toegang daartoe is beperkt tot 250 voor de moeder bekende en geautoriseerde bezoekers.”

Voldeed moeder hier niet aan? Dan moest zij een dwangsom van € 500,- per dag betalen aan vader, met een maximum van € 25.000,-.

Hoe kwam de rechter tot deze uitspraak? De rechterbank oordeelt dat dit bij uitstek een kwestie is waarover ouders samen dienen te beslissen, ook omdat zij beiden het gezag over de kinderen hebben. Een dergelijke beslissing grijpt in op het leven van de kinderen. De rechtbank heeft dus ook vooral gekeken naar het belang van de kinderen. Daarnaast gaat de rechtbank ook in op de inbreuk op privacy (en de mogelijke gevolgen daarvan voor de kinderen) en de leeftijd van de kinderen (2 en 4 jaar). Ook kent de rechter gewicht toe aan de (financiële) belangen van de moeder.

Heeft u een vraag omtrent de (verwerking) van de persoonsgegevens van uw kind(eren) of algemene vragen over AVG persoonsgegevens kinderen? Laat het ons dan weten. Wij helpen graag.

> contact 

TEN pakket AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de privacyregels en kan aanzienlijke boetes opleggen. De AVG heeft grote impact op uw bedrijfsvoering. TEN helpt uw onderneming AVG-proof te maken.

> Klik voor meer informatie over het TEN pakket AVG hier.